Direct naar content gaan

Samenvatting

De Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (23 oktober 2015, DB2015/366M, hierna: ‘Regeling EBB’) regelt op welke wijze het berichtenverkeer tussen belasting- en inhoudingsplichtigen (hierna gezamenlijk: ‘belastingplichtigen’) enerzijds en de Belastingdienst anderzijds plaatsvindt. De voorliggende regeling (7 juni 2024, 2024-0000338039, Stcrt. 2024, 18021) wijzigt de bijlage bij de Regeling EBB door de volledige uitfasering voor belastingplichtigen van de voorziening MijnBelastingdienst Ondernemers, ook wel het Persoonlijk Domein Ondernemers (PDO) genoemd.

PDO is technisch verouderd en de wijze van inloggen voldoet niet aan Europese wetgeving op het gebied van veilige verwerking van persoonsgegevens. Daarom wordt PDO uitgefaseerd en vervangen door een voorziening die wel voldoet, namelijk MijnBelastingdienst Zakelijk (MBDz).

Inloggen op MBDz kan alleen met een authenticatie(-inlog)middel dat voldoet aan het eIDAS betrouwbaarheidsniveau Substantieel. Om dat middel te kunnen aanvragen, moeten belastingplichtigen zich kunnen inschrijven in het handelsregister. Voor de uitgifte van het authenticatiemiddel wordt namelijk een identiteitscontrole gedaan op de in het handelsregister vermelde vertegenwoordigingsbevoegde natuurlijke personen.

Voor belastingplichtigen die zich kunnen inschrijven in het handelsregister en aldus het inlogmiddel kunnen aanvragen, is PDO al met ingang van 1 januari 2022 afgesloten.

Niet alle belastingplichtigen kunnen zich echter in het handelsregister inschrijven en evenmin was het voor hen anderszins mogelijk om het authenticatiemiddel op betrouwbaarheidsniveau Substantieel te verkrijgen. Dit neemt niet weg dat ook deze zogeheten restgroepen (circa 20.000 belastingplichtigen) aan hun wettelijke aangifteverplichtingen moeten voldoen. Voor hen bleef PDO daarom openstaan, totdat zij wel konden beschikken over het authenticatiemiddel.

Inmiddels is voor de restgroepen een technische oplossing operationeel, waardoor ook zij een authenticatiemiddel op betrouwbaarheidsniveau Substantieel kunnen verkrijgen. Dat betekent dat er geen reden meer is om voor de restgroepen PDO nog langer open te stellen en dat PDO dus volledig kan worden uitgefaseerd per 1 juli 2024. De voorliggende regeling voorziet daarin.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 juli 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 juni 2024
Rolnummer
2024-0000338039
NLF-nummer
NLF 2024/1490
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0002320&artikel=3a,bwbr0002320&artikel=3a,bwbr0004770&artikel=7c,bwbr0004770&artikel=7c

Naar de bovenkant van de pagina