Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In 1988 heeft X (belanghebbende) twee in zijn glastuinbouwbedrijf gebezigde oude warenhuizen met een oppervlakte van in totaal 3.738 m² laten slopen en vervangen door een nieuw warenhuis met een oppervlakte van 3.762 m², dat op 1 november 1988 in gebruik is genomen. De kostprijs van het nieuwe warenhuis bedroeg, afgerond, f 260.000.
De boekwaarde van de gesloopte warenhuizen, groot f 13.970, heeft X in 1988 ten laste van zijn winst gebracht. De Inspecteur heeft dit echter niet geaccepteerd.
Hof Den Haag heeft geoordeeld dat goed koopmansgebruik de afboeking ten laste van de winst toelaat.
In cassatie betoogt de staatssecretaris dat de bedrijfswaarde van de oude opstallen aan de grond had behoren te worden toegerekend, en dat aldus geen afschrijfbaar activum is ontstaan.
De Hoge Raad geeft hem echter geen gelijk. In een geval als het onderhavige – waarin, naar het Hof heeft geoordeeld, sprake is van de vervanging van twee in de bedrijfsuitoefening versleten warenhuizen door een functioneel zelfde bedrijfsmiddel, het nieuwe warenhuis, dat van vrijwel dezelfde omvang is als de gesloopte warenhuizen – noopt goed koopmansgebruik niet tot de toerekening van de boekwaarde of de bedrijfswaarde van de versleten warenhuizen aan de kostprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Daaraan doet niet af dat, naar de uitspraak van het Hof uitwijst, aan het gesloopte object nog een verhoudingsgewijs geringe bedrijfswaarde kon worden toegekend.
Het Hof heeft derhalve terecht ter zake van de sloop en de stichting van de warenhuizen een bedrag van in totaal f 13.970 ten laste gebracht van de winst van het onderhavige jaar. Het cassatieberoep van de staatssecretaris wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
1988
Instantie
Hoge Raad
Datum instantie
21 april 1993
Rolnummer
28.418
ECLI
ECLI:NL:HR:1993:BH8556

Naar de bovenkant van de pagina