Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Op 31 maart 2020 heeft de minister van SZW de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) naar de Tweede Kamer toegezonden. Deze regeling is op 2 april 2020 in werking getreden. In deze regeling zijn op 3 april 2020 enkele technische aanpassingen doorgevoerd. Het is gebleken dat er nog op een aantal andere punten wijziging van de regeling nodig is.

Het gaat hierbij om het volgende:

 1. Aanpassing omzetbepaling bij concerns: voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden.
 2. Instemming openbaarmaking gegevens NOW: voor de financiering van de tegemoetkoming in loonkosten op grond van de NOW wordt een fors beroep gedaan op publieke middelen. Transparantie over de besteding van deze middelen is dan ook van groot belang. In het algemeen geldt dat in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), informatie opgevraagd kan worden over bestuurlijke aangelegenheden, ook inzake de NOW. In de regeling wordt geregeld dat door het indienen van een subsidieverzoek, een subsidieaanvrager instemt met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan het UWV bij aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier.
 3. Buitenlands rekeningnummer: in de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk is gebleken dat het in veel gevallen onmogelijk is om aan deze termijn te voldoen. Op basis van deze bevinding is besloten om de bepaling uit de regeling aan te passen. De aanpassing leidt ertoe dat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.
 4. Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie: Verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie blijkt moeilijk dan wel niet uitvoerbaar. Om verrekening mogelijk te maken zijn te ingrijpende aanpassingen in de uitvoeringssystemen bij gemeenten noodzakelijk. De kosten van het niet verrekenen zijn beperkt. Een melding van loonkostensubsidie hoeft dus niet meer. Hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.
 5. Overige wijzigingen: Daarnaast is de regeling op enkele punten van technische aard gewijzigd.

Ten slotte: eerder is al aangekondigd dat nog helderheid wordt verschaft onder welke grens een accountantsverklaring niet zal worden vereist. Het proces om te komen tot een geschikte grens is op dit moment nog niet afgerond. De regeling zal op dit punt dan ook zo spoedig mogelijk worden aangepast. De NOW vervalt op 1 augustus 2021.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2 april 2020-1 augustus 2020
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
1 mei 2020
Rolnummer
2020-0000059207
NLF-nummer
NLF 2020/1165
Aflevering
14 mei 2020

Naar de bovenkant van de pagina