Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat jaarlijks een toets van het stimuleringsinstrumentarium voor emissievrije personenauto’s plaatsvindt, om de ‘hand aan de kraan’ te houden en over- of onderstimulering te voorkomen. In deze Kamerbrief licht de staatssecretaris, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de stand van zaken voor 2024 toe. Per 1 januari 2026 loopt het stimuleringspakket voor emissievrije personenauto’s uit het Klimaatakkoord af. Conform afspraak in het Klimaatakkoord zal dit jaar (in 2024) een integrale evaluatie van het stimuleringspakket plaatsvinden. Op basis hiervan kan worden bezien welk beleid na 2025 nodig en wenselijk is. De staatssecretaris gaat eerst in op de ‘hand aan de kraan’-systematiek en het huidige stimuleringsbeleid. Daarna licht hij de ontwikkelingen tot en met april 2024 en de ‘hand aan de kraan’-analyse voor 2024 toe.

Het ‘hand aan de kraan’-beleid voor emissievrije personenauto’s is een systematiek die wordt gebruikt om het stimuleringsbeleid voor deze voertuigen flexibel aan te passen op basis van marktontwikkelingen en verkoopaantallen. Dit beleid is gericht op het voorkomen van over- of onderstimulering van de markt voor emissievrije auto’s.

Gegeven de demissionaire status van het kabinet is besluitvorming over een eventuele aanpassing van het huidige stimuleringspakket en over aanvullende beleidsmaatregelen om de klimaatdoelen voor de mobiliteitssector te realiseren, aan het volgende kabinet.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 juni 2024
Rolnummer
2024-0000353271
NLF-nummer
NLF 2024/1528
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina