Direct naar content gaan

Samenvatting

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het Noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

In dit beleidsbesluit (Stcrt. 2021, 33903) geeft de staatssecretaris uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook geeft hij een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en op de mogelijkheid tot termijnverlenging inzake de herinvesteringsreserve en verwijst hij naar een apart besluit waarin wordt geregeld dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 3 maart 2021 (2021-38397, Stcrt. 2021, 68989), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 april 2021 (2021-71082, Stcrt. 2021, 19870).

Dit besluit ziet op de volgende onderwerpen:

 • Verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie
 • Uitstel van betaling van belastingschulden
 • Mededelingsplicht bodemrecht
 • Verklaring betaalgedrag
 • Melding betalingsonmach;
 • G-rekening
 • Betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld
 • Betalingsverzuimboetes
 • Termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers
 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 • Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen
 • Gebruikelijk loon
 • Werkkostenregeling
 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer
 • Urencriterium
 • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidies financiering vaste lasten
 • Continuïteitsbijdragen zorglichamen
 • Zorgvrijstelling: werkzaamheden COVID-19-testen en COVID-19-Rijksvaccinatieprogramma
 • Verlenging overgangsregelingen zorglichamen en socialewerkbedrijflichamen
 • Herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen
 • Btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel
 • Btw-gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur
 • Btw-tarief bij online diensten door sportscholen
 • Btw-tarief bij levering van mondkapjes
 • Btw-tarief bij levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits
 • Heffing over Duitse netto-uitkeringen
 • Reisaftrek in de inkomstenbelasting
 • Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)
 • Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
 • Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven
Inwerkingtreding

Dit besluit is met ingang van 1 juli 2021 in werking getreden, met dien verstande dat aan een aantal onderdelen terugwerkende kracht is verleend.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 juli 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 juni 2021
Rolnummer
2021-121258
NLF-nummer
NLF 2021/1403
Aflevering
8 juli 2021
,bwbr0002471&artikel=28&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.78a&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina