Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de belastingheffing in box 3 (NLF 2022/0106, met noot van Dusarduijn). De kern van dit arrest (hierna: Kerst-arrest) is dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met het EVRM. Voor die situaties moet herstel plaatsvinden. Om het box 3-stelsel in lijn te brengen met het Kerst-arrest maakt de regering onderscheid tussen het verleden, het heden en de toekomst. Voor het verleden moet rechtsherstel worden geboden.

Het onderhavige wetsvoorstel regelt het rechtsherstel voor deelnemers aan de massaalbezwaarprocedures over de jaren 2017 tot en met 2020 en voor aanslagen van alle andere belastingplichtigen die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 of op die datum nog niet waren vastgesteld (waaronder aanslagen over de jaren 2021 en 2022). Hiertoe wordt een nieuwe berekening van het box 3-inkomen (het voordeel uit sparen en beleggen) opgesteld. Als de nieuwe berekening lager uitkomt dan de oorspronkelijke berekening van het voordeel uit sparen en beleggen, dan wordt dit nieuwe voordeel uit sparen en beleggen gehanteerd.

Voor de toekomst is in het coalitieakkoord de ambitie opgenomen om een nieuw box 3-stelsel in te voeren, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van het werkelijke rendement. De regering wil dit stelsel invoeren per 1 januari 2026. Voor de tussenliggende jaren, het heden, brengt het wetsvoorstel ‘Overbruggingswet box 3’ (36 204) het box 3-stelsel in lijn met het Kerst-arrest.

Inwerkingtreding

Het voorgestelde artikel 7 regelt dat dit wetsvoorstel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2022. Er is voor gekozen aan deze wet terugwerkende kracht te verlenen, omdat met ingang van 1 juli 2022 door de Belastingdienst uitvoering wordt gegeven aan het rechtsherstel. Dit is gedaan om de uiterste wettelijke datum van 4 augustus 2022 voor rechtsherstel voor de belastingplichtige van wie het bezwaar is aangewezen als massaal bezwaar over de jaren 2017 tot en met 2020 te behalen. Hierbij is in overweging genomen dat deze wet alleen begunstigend kan uitwerken voor belastingplichtigen.

Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Belastingtijdvak
1 juli 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 september 2022
Rolnummer
36 203
NLF-nummer
NLF 2022/1817
Aflevering
22 september 2022
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina