Direct naar content gaan

Samenvatting

De casus is gestileerd weergegeven als volgt:

X nv, die regulier belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, wenst te gaan participeren in een open fonds voor gemene rekening (hierna: beleggingsfonds/fbi). X nv krijgt meer dan 45% van de bewijzen van deelgerechtigdheid. Het door X nv te houden belang zal uitsluitend worden gehouden ten behoeve van deelnemers (natuurlijk personen) aan een door X nv uit te voeren pensioenregeling. X nv heeft dan ook enkel de juridische eigendom van de participaties. Het economisch belang bij de participaties in het beleggingsfonds/fbi ligt voor 100% bij de deelnemers aan de pensioenregeling.

Een verbonden lichaam van X nv treedt op als beheerder van het beleggingsfonds/fbi. X nv en de beheerder hebben (deels) dezelfde bestuurders.

Om als fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 Wet VpB 1969 te kunnen worden aangemerkt, dient onder andere te worden voldaan aan de zogenoemde aandeelhoudersvereisten. De aandeelhoudersvereisten zijn opgenomen in artikel 28, lid 2, onderdeel c en d, Wet VpB 1969. In deze casus gaat het om het aandeelhoudersvereiste van artikel 28, lid 2, Wet VpB 1969.

Voor toepassing van het fbi-regime is in casu onder meer van belang dat het beleggingsfonds/fbi voldoet aan de bestuurdersvereisten van artikel 28, lid 2, onderdeel f, Wet VpB 1969. Kort gezegd eist deze bepaling dat de bestuurder van een fbi niet ook bestuurder is van een lichaam dat voor meer dan een derde aandeelhouder is van de fbi, al dan niet tezamen met een verbonden lichaam.

Op basis van de wettekst wordt niet aan de bestuurdersvereisten voldaan, omdat de bestuurder van (de beheerder van) het beleggingsfonds/fbi tevens bestuurder is van X nv.

Vraag

Mag een bestuurder van het fonds bestuurder zijn van X nv, in afwijking van de tekst van artikel 28, lid 2, onderdeel f, Wet VpB 1969, omdat het aandeelhouderschap van X nv buiten aanmerking kan blijven door een gebrek aan enig economisch belang?

Antwoord

Ja. Het aandeelhouderschap van X nv mag ook voor het bestuurdersvereiste buiten aanmerking blijven, zodat de bestuurder van het fonds ook bestuurder mag zijn van X nv, mits wordt voldaan aan de vereisten zoals gesteld bij de toezegging door de staatssecretaris van Financiën in de parlementaire geschiedenis en de voorwaarden zoals opgenomen in het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 14 oktober 2022 (NLF 2022/2221, met noot van Adema).

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
30 januari 2024
Rolnummer
KG:011:2024:2
NLF-nummer
NLF 2024/0339
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0002672&artikel=28,bwbr0002672&artikel=28

Naar de bovenkant van de pagina