Direct naar content gaan

Samenvatting

Tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2024 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het verlaagde btw-tarief voor meer reparatiediensten te laten gelden.

In deze Kamerbrief reageert de staatssecretaris op deze motie en geeft hij aan welke mogelijkheden de Btw-richtlijn biedt om op bepaalde herstelwerkzaamheden een verlaagd btw-tarief toe te passen.

Hij geeft aan dat Nederland momenteel gedeeltelijk van deze mogelijkheid gebruikmaakt door het verlaagde btw-tarief van 9% toe te passen op het herstellen van (i) sommige goederen waarvan de levering onder het verlaagde tarief valt (dit ziet met name op hulpmiddelen met een medische achtergrond), (ii) fietsen, (iii) schoeisel en lederwaren en (iv)  kleding en huishoudlinnen.

De staatssecretaris geeft ook aan dat het sinds kort mogelijk is een verlaagd tarief toe te passen op de reparatie van huishoudapparaten en dat Nederland hier nu geen gebruik van maakt.

Onder verwijzing naar het onderzoek door Dialogic & Significant Public (Kamerstukken 2023/24, 32 140, 174) geeft de staatssecretaris aan dat het verlaagde btw-tarief deels doeltreffend is, maar over het algemeen geen doelmatig instrument is om de beoogde doelen te bereiken. Volgens de begrotingsregels en het toetsingskader fiscale regelingen moet eerst worden bezien of overheidsingrijpen wenselijk is en, zo ja, of een fiscale subsidie dan het meest geschikte instrument is. Het ligt in de rede reparatie van huishoudapparaten eerst via andere maatregelen te stimuleren dan via een verlaagd btw-tarief. De staatssecretaris geeft tot slot aan dat een verlaagd tarief voor de reparatie van huishoudapparaten significante afbakeningsproblematiek met zich brengt en belangrijke vooraf moeilijk inschatbare budgettaire consequenties heeft. Het is aan een volgend kabinet te besluiten of gebruikmaking van het verlaagd btw-tarief voor nieuwe categorieën goederen en/of diensten beleidsmatig in de rede ligt.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
11 juni 2024
Rolnummer
2024-0000341509
NLF-nummer
NLF 2024/1442
Aflevering
18 juni 2024
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina