Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over gezonde maaltijden die gericht zijn vrijgesteld voor de loonbelasting (HR 24 mei 2024, ECLI:NL:HR:2024:745, NLF 2024/1354, met noot van Taouil).

In de kern betreft deze procedure de vraag of de vrijstelling met de invoering van de werkkostenregeling feitelijk is verruimd. In de wettekst tot 2011 was namelijk nog de eis opgenomen dat de voorziening direct moest samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet. Echter, volgens de Hoge Raad kon de vrijstelling gelet op wetswijzigingen nadien ook worden toegepast op arbovoorzieningen op grond van het door de werkgever gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid, die verder gaan dan de Arbowet strikt genomen voorschrijft.

De uitspraak van de Hoge Raad ziet op de situatie van voor 2022. In 2022 is de Uitv.reg. LB 2011 verduidelijkt. Hiermee is duidelijker gemaakt dat alleen arbovoorzieningen die de werkgever verplicht moet treffen onder de gerichte vrijstelling van de loonbelasting vallen. Gezonde lunchmaaltijden vallen hier niet onder.

Sinds 2022 is de gerichte vrijstelling dus niet meer van toepassing op deze maaltijden. Hoewel het mooi is dat werkgevers dergelijke maaltijden aan hun personeel aanbieden, bestaan er op dit moment geen voornemens om dergelijke maaltijden wel onbelast te laten. Het ministerie van SZW is bezig met de uitwerking Arbovisie 2040 waarin wordt gewerkt aan het vereenvoudigen en verduidelijken van Arboregelgeving.

Tot slot worden de mogelijkheden geschetst die de werkkostenregeling wel al biedt (gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen, de vrije ruimte en de normbedragen voor maaltijden op de werkplek).

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
2024-0000353487
NLF-nummer
NLF 2024/1436
Aflevering
18 juni 2024
bwbr0002471&artikel=31a&lid=2,bwbr0002471&artikel=31a&lid=2,bwbr0028236&artikel=8.4a,bwbr0028236&artikel=8.4a

Naar de bovenkant van de pagina