Direct naar content gaan

Samenvatting

Verdachte X is door Hof Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, wegens ‘feitelijk leiding geven aan het medeplegen van door een rechtspersoon begaan opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven’.

Het Hof verklaarde het feitelijk leidinggeven aan 9 ten laste gelegde onjuiste belastingaangiften bewezen en hield vervolgens bij de strafoplegging rekening met 23 gelijksoortige in de ten laste gelegde periode gedane onjuiste belastingaangiften. X had het feitelijk leidinggeven aan deze aangiften niet erkend. Desondanks berekende het Hof het belastingnadeel op basis van het totale aantal van 32 aangiften.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld. Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde of de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot het grootschalige bezit van kinderporno (bijvoorbeeld HR 24 juni 2014, 12/00748, ECLI:NL:HR:2014:1497) overeenkomstige toepassing kan vinden in andere zaken van omvangrijke criminaliteit. De strafkamer van de Hoge Raad gaat hieraan voorbij en komt op grond van eerdere jurisprudentie uit 2010 tot de slotsom dat het oordeel van het Hof getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. De betreffende feiten kunnen worden aangemerkt als een omstandigheid waaronder het bewezenverklaarde is begaan. Het cassatieberoep wordt verworpen.

Anders Conclusie A-G Knigge.

In de kern draait het in dit arrest om de vraag of de 23 niet ten laste gelegde, onjuiste aangiften in strafverzwarende zin in aanmerking mogen worden genomen bij het bepalen van de strafmaat van de 9 onjuiste aangiften die wél ten laste zijn gelegd en bewezen zijn verklaard. Cruciale factor daarbij is hoe de bewijslevering van die 23 aangiften plaatsvindt en welke uitgangspunten daarbij hebben te gelden.

Betrekken van niet ten laste gelegde feiten bij de strafmaat

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2010-2014
Instantie
HR
Datum instantie
19 mei 2020
Rolnummer
19/02861
ECLI
ECLI:NL:HR:2020:896
Auteur(s)
mr. dr. I.J. Krukkert
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2020/1280
Aflevering
4 juni 2020
Judoreg
NFB3306
bwbr0002320&artikel=69,bwbr0002320&artikel=69&lid=1,bwbr0002320&artikel=69

Naar de bovenkant van de pagina