Direct naar content gaan

Samenvatting

Per 1 januari 2023 is een btw-nultarief ingevoerd op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. In de memorie van toelichting behorende bij het wetsvoorstel is opgenomen dat vanaf minimaal een jaar na invoering van de maatregel wordt gemonitord of de maatregel uitwerkt zoals verwacht.

Het btw-nultarief op zonnepanelen is ingevoerd om de maatschappelijke complexiteit en de bijbehorende administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de uitvoeringslast voor de Belastingdienst te verminderen en (bijkomend) investeringen in zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking te stimuleren. In de memorie van toelichting worden een viertal vragen gesteld die middels deze Kamerbrief worden beantwoord. Deze zien op het aantal aanmeldingen, gevolgen voor de uitvoering, het effect op investeringen in zonnepanelen en de budgettaire inschatting van de maatregel. Het aantal aanmeldingen van zonnepaneelhouders voor de KOR is afgenomen sinds de invoering van het nultarief van 355.000 in 2022 tot 71.000 in 2023 en tot dusver 1.000 in 2024. Het gevolg voor de uitvoering is positief. Door de afname van het aantal aanmeldingen is een groot stuk van de complexiteit en de daarbij behorende uitvoeringslast bij de Belastingdienst afgenomen. Het is te vroeg om een kwantitatief beeld van de afname van te schetsen. Het is niet mogelijk om het effect van het nultarief op de prijsontwikkeling en de afname van zonnepaneelinstallaties te bepalen. Dit komt door beperkte beschikbaarheid van gegevens en de samenlopende marktontwikkelingen, waardoor het effect van het nultarief niet geïsoleerd kan worden van andere marktontwikkelingen.

Tot slot geeft de staatssecretaris aan dat het daardoor ook niet mogelijk is om een betere inschatting te maken van het budgettaire belang. De oorspronkelijke raming voor de kosten van het invoeren van een btw-nultarief bedraagt € 31 miljoen per jaar.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
11 juni 2024
Rolnummer
2024-0000335467
NLF-nummer
NLF 2024/1441
Aflevering
18 juni 2024
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina