Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende), opgericht in 1851, is een onderlinge waarborgmaatschappij als bedoeld in artikel 2, lid 1, onderdeel c, Wet VpB 1969. X heeft verzekeringen ondergebracht bij Y en is gedurende het gehele jaar 2018 een van de leden van Y.

Het door de leden aan Y verschafte risicodragend vermogen, het waarborgkapitaal, is in aandelen verdeeld als bedoeld in artikel 2:62, onderdeel c, BW.

X heeft een aandelenbelang van 3,1% in Y. In verband hiermee heeft Y in 2018 aan X een bedrag van € 21.314 aan dividend uitgekeerd.

Het 3,1% aandelenbelang van X in Y is op grond van de overgangsregeling tot 1 januari 2010 aangemerkt als een deelneming in de zin van artikel 13 Wet VpB 1969. Vanaf het jaar 2010 echter niet meer, omdat het belang van X niet aan de 5%-eis voldoet.

X stelt in deze procedure niettemin dat zij in 2018 recht heeft op toepassing van de deelnemingsvrijstelling op de van Y ontvangen dividenduitkering, omdat haar participatie in Y fiscaal- en civielrechtelijk niet of niet wezenlijk verschilt van een lidmaatschap van een coöperatieve vereniging, in welk laatste geval het lidmaatschap zonder nadere voorwaarden wordt aangemerkt als een deelneming.

Hof Arnhem-Leeuwarden begrijpt deze klachten zo dat X stelt dat het aan haar onthouden van de deelnemingsvrijstelling in de onderhavige situatie leidt tot een met artikel 26 IVBPR, artikel 14 EVRM en artikel 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM strijdige ongelijke behandeling. Het Hof verwerpt dit standpunt.

Niet in geschil is dat de in geschil zijnde uitkering door Y is gedaan op basis van de aandelenparticipatie van X in Y en dat het aandelenbelang 3,1% beloopt, zodat X geen recht heeft op toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2024 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
22/02952
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:870
NLF-nummer
NLF 2024/1438
Aflevering
18 juni 2024
bwbr0002672&artikel=13,bwbr0002672&artikel=13

Naar de bovenkant van de pagina