Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 1 januari 2017 is erflater overleden. X is tot enig erfgenaam benoemd. Tussen erflater en X bestond een familieband.

X is een maatschap aangegaan met zijn echtgenote. In een op 26 april 2016 opgemaakte maatschapsovereenkomst staat vermeld dat erflater met ingang van 1 januari 2016 is toegetreden tot de maatschap van X en diens echtgenote. Erflater heeft een vordering van € 315.532 op de (voormalige) maatschap (met X) in de maatschap ingebracht. Erflater verrichtte gezien zijn leeftijd slechts incidenteel arbeid, waarvoor hij een arbeidsbeloning in natura ontving.

In de aangifte erfbelasting is de verkrijging van X vastgesteld op € 795.460. In de aangifte is een beroep op de BOR gedaan, resulterend in een vrijstelling ten bedrage van € 532.576, zijnde de waarde van erflaters aandeel in de objectieve onderneming.

In geschil is een aan X met dagtekening 25 februari 2020 opgelegde navorderingsaanslag erfbelasting. Hierin is de BOR niet toegepast.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt met Rechtbank Gelderland dat sprake is van een nieuw feit om na te vorderen.

Het Hof is van oordeel dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan de bezitstermijn van één jaar is voldaan. X heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de maatschap reeds op 1 januari 2016 was overeengekomen. Een eventuele terugwerkende kracht is niet van belang voor de beoordeling of is voldaan aan de bezitstermijn van één jaar. De bezitstermijn van één jaar is gaan lopen op 26 april 2016, de dag van ondertekening van de maatschapsovereenkomst. Dit brengt mee dat, aangezien erflater op 1 januari 2017 is overleden, niet is voldaan aan de bezitstermijn van één jaar. Het Hof komt tot de conclusie dat de BOR niet van toepassing is.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
6 februari 2024
Rolnummer
22/488
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:888
NLF-nummer
NLF 2024/0414
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0002226&artikel=35d,bwbr0002226&artikel=35d

Naar de bovenkant van de pagina