Direct naar content gaan

Samenvatting

De Btw-richtlijn biedt lidstaten, binnen een geharmoniseerd kader, de mogelijkheid om bij de implementatie in hun nationale btw-wetgeving keuzes te maken. In dit artikel probeert Michel Schrauwen te onderbouwen dat Nederland bij de implementatie, in vergelijking tot andere EU-lidstaten, vaak minder gunstige keuzes heeft gemaakt waar het de btw-vrijstelling en het aftrekrecht voor financiële instellingen betreft. Vooral ten opzichte van andere EU-lidstaten met een grote financiële sector lijkt er een significant verschil te zijn. Het gevolg hiervan is dat er een ongelijk speelveld bestaat tussen partijen in de belangrijke financiële markten binnen en buiten Nederland.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Een van de doelstellingen van de EU is een interne markt te realiseren waarbinnen goederen, personen, diensten en kapitaal zich vrij van belemmeringen tussen de lidstaten kunnen verplaatsen. Sinds de oprichting van de (voorloper van de) EU in 1957-1958 heeft in de daaraan ten grondslag liggende verdragen daarom een artikel gestaan om de btw-wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren. In de considerans van de Btw-richtlijn is het volgende opgenomen:

‘Het verwezenlijken van de doelstelling een interne markt in te stellen vooronderstelt dat in de lidstaten wetgevingen inzake omzetbelasting worden toegepast die de mededingingsvoorwaarden niet vervalsen en het vrije verkeer van goederen en diensten niet belemmeren. Het is derhalve noodzakelijk om door middel van een stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) een harmonisatie van de wetgevingen inzake omzetbelasting tot stand te brengen die ten doel heeft, de factoren die de mededingingsvoorwaarden op nationaal of op communautair niveau zouden kunnen vervalsen, zoveel mogelijk uit te schakelen.’

Oftewel, een goed functionerende Europese omzetbelasting dient niet concurrentieverstorend te werken of een ongelijk speelveld tot gevolg te hebben voor de partijen die actief zijn op de Europese markt van goederen en diensten. Hiervoor is het dus het beste als de Nederlandse btw-regelgeving dusdanig is afgestemd op de btw-regelgeving in andere lidstaten dat sprake is van harmonisatie van regels waarbij voor alle gelijke partijen op de markt gelijke kansen gelden.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Wetsartikelen
Auteur(s)
mr. M.C. Schrauwen
Deloitte
NLF-nummer
NLF-W 2023/21
Judoreg
NFB5821
Publicatiedatum
19 juni 2023
celex32006l0112&artikel=137,celex32006l0112&artikel=27

Naar de bovenkant van de pagina