Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel op 25 juni 2024 als hamerstuk aannemen.

Dit wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52), zoals vastgelegd in het Eurovignetverdrag (Richtlijn 2022/362).

Het Eurovignetverdrag is een internationale overeenkomst tussen Europese landen. Het heeft tot doel een systeem vast te stellen voor het heffen van tol voor zware vrachtwagens die bepaalde wegen gebruiken. Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken heffen het eurovignet gezamenlijk. Deze tolheffing is bedoeld om infrastructuurkosten te dekken en milieuschade te verminderen door het bevorderen van efficiënter transport. In Nederland wordt via de Wet BZM en onderliggende regelgeving invulling gegeven aan dit verdrag. Nederland is voornemens in 2026 over te stappen op de vrachtwagenheffing. Zodra dit het geval is, zal de heffing uit hoofde van het verdrag worden gestopt.

De belangrijkste wijzigingen in het Eurovignetverdrag naar aanleiding van de herziene Eurovignetrichtlijn zien op de aanpassing van de tariefstructuur waarmee voertuigen worden ingedeeld in vijf CO2-emissieklassen, de uitbreiding van de reikwijdte van het eurovignet met voertuigen tussen 3,5 en 12 ton, de introductie van een aantal specifieke uitzonderingsmogelijkheden, in het bijzonder voor lichtere vrachtwagens en het op termijn uitfaseren van vignetten voor vrachtvoertuigen.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 5 juni 2024 als hamerstuk afgedaan.

Deze wet zal in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2025.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Eerste Kamer
Datum instantie
25 juni 2024
Rolnummer
36 515
NLF-nummer
NLF 2024/1526
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina