Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(788)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(19)

X (belanghebbende) heeft beroep en hoger beroep ingesteld inzake de WOZ-beschikking per waardepeildatum 1 januari 2018 van zijn woning en opgelegde aanslagen OZB en rioolheffing 2019.

Bij Hof Arnhem-Leeuwarden klaagt X er onder meer over dat de uitspraak van Rechtbank Overijssel niet op 24 november 2020 in het openbaar is uitgesproken doch mogelijk op een later tijdstip. Een afschrift van de uitspraak is echter wel op 24 november 2020, dezelfde dag waarop de uitspraak volgens het afschrift is gedaan, aan partijen toegezonden.

In beginsel kan het in het openbaar uitspreken van de beslissing niet later plaatsvinden dan op de dag van de bekendmaking van de uitspraak. Op grond van tijdelijke maatregelen in verband met het coronavirus kunnen openbaarmakingszittingen worden opgeschort. Een zodanige opschorting is hier echter niet aan de orde. Kennelijk is sprake van een vaste procedure bij de Rechtbank waarbij – ondanks dat de gerechtsgebouwen niet zijn gesloten – uitspraken volgens een vast patroon later in het openbaar worden uitgesproken en dat de bekendmaking van de uitspraak aan partijen niet tot dat moment wordt opgehouden. Het Hof acht dit in strijd met de wet. Het hoger beroep is op dit onderdeel gegrond. Het Hof herstelt het aan de uitspraak klevende gebrek door zelf in het openbaar uitspraak te doen en daarin de door de Rechtbank genomen beslissing te vermelden.

Het hoger beroep is ook gegrond ten aanzien van de rioolheffing. Het Hof oordeelt dat de opbrengstlimiet met 5,39% is overschreden. Dit brengt mee dat de Verordening rioolheffing 2019 ten aanzien van X partieel onverbindend is. De aanslag rioolheffing wordt verminderd.

Voor het overige is het hoger beroep ongegrond.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
21 december 2021
Rolnummer
21/00033
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:11834
bwbr0005416&artikel=229b,bwbr0007119&artikel=17

X