Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De minister van Klimaat heeft, mede namens de staatssecretaris, op 2 februari 2024 de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing’ naar de Tweede Kamer gezonden. Op 15 februari 2024 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van het plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten op basis van Verordening 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022, L 261 I) (hierna: de verordening).

De Tweede Kamer is bij brief van 20 september 2022 geïnformeerd over het voorstel van de Europese Commissie van 14 september 2022 voor een verordening met daarin een pakket aan noodmaatregelen om de negatieve gevolgen van de hoge energieprijzen in de Europese Unie aan te pakken. De verordening is op 7 oktober 2022 gepubliceerd en de volgende dag in werking getreden. De maatregelen met betrekking tot de sectoren ruwe aardolie, aardgas, kolen en raffinage uit deze verordening zijn geïmplementeerd met de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage. Elektriciteitsbesparing als bedoeld in de verordening vereist geen wetgeving. Gelet op de verplichting dat het in de verordening opgenomen plafond al per 1 december 2022 dient in te gaan en het niet mogelijk was om al op of voor die datum uitvoeringswetgeving van kracht te hebben, zijn de Tweede en Eerste Kamer door middel van brieven geïnformeerd over de uitvoering in Nederland van het ingevolge de verordening tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van elektriciteit.

Dit wetsvoorstel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel 1 tot en met 10 en artikel 19 tot en met 23 terug tot en met 1 december 2022. Deze wet zal weer vervallen op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
1 december 2022 e.v.
Instantie
IenM
Datum instantie
2 februari 2024
Rolnummer
36 453
Auteur(s)
mr. M. Betjes
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2024/0453
Aflevering
20 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6255

Naar de bovenkant van de pagina