Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De zetel van Climate Corporation Emissions Trading GmbH (CCET) bevindt zich in Oostenrijk. CCET heeft van 1 tot en met 20 april 2010 broeikasgasemissierechten tegen betaling overgedragen aan de in Duitsland gevestigde Bauduin GmbH, die een deelnemer was aan btw-carrouselfraude. De Oostenrijkse belastingdienst heeft bij btw-aanslag 2010 de betaalde overdrachten van broeikasgasemissierechten van CCET aan Bauduin GmbH aangemerkt als belastbare goederenleveringen die niet onder de belastingvrijstelling voor intracommunautaire leveringen vielen omdat Bauduin GmbH onderdeel had uitgemaakt van een frauduleuze btw-carrousel en CCET wist of had moeten weten dat haar diensten zouden worden gebruikt voor btw-fraude. CCET verzet zich tegen de kwalificatie van de overdrachten van de emissierechten als leveringen en ontkent dat zij of haar bestuurders op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de btw-fraude.

Volgens de rechtspraak van het HvJ moeten overdrachten van broeikasgasemissierechten als diensten worden beschouwd. Volgens de bewoordingen van de Btw-richtlijn ligt de plaats waar CCET de litigieuze diensten heeft verricht, overeenkomstig de algemene regel voor B2B, in Duitsland. Het Bundesfinanzgericht (Oostenrijk) heeft over deze zaak aan het HvJ de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Moet de Btw-richtlijn aldus worden uitgelegd dat de nationale autoriteiten de plaats van een dienst, die volgens het geschreven recht formeel in de lidstaat ligt waar de afnemer van de dienst is gevestigd, moeten beschouwen als een plaats die in het binnenland ligt, wanneer de binnenlandse belastingplichtige die deze dienst verricht, had moeten weten dat hij met die dienst deelneemt aan ontduiking van btw in het kader van een keten van leveringen?

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
tot en met 20 april 2010
Instantie
HvJ
Datum instantie
25 november 2021
Rolnummer
C-641/21
NLF-nummer
NLF 2022/0009
Aflevering
6 januari 2022

X