Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(130)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(6)
In de Gemeentewet is bepaald dat gemeenten leges mogen heffen voor het behandelen van bouwvergunningen. Meestal is dat een percentage van de bouwkosten. Er geldt wel een maximum.
Volgens artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde totale opbrengsten van leges voor een gemeente niet hoger zijn dan de totale geraamde kosten, de zogenoemde opbrengstenlimiet. Bij overschrijding worden de leges geheel of gedeeltelijk vernietigd.
Als een belanghebbende stelt dat de opbrengstenlimiet is overschreden, moet de gemeente een overzicht geven van hun raming. Als de belanghebbende daarvan posten in twijfel trekt, moet de heffingsambtenaar van de gemeente die twijfel naar vermogen wegnemen, zo besliste de Hoge Raad in 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI1968).
Enkele hoven beslisten in zulke gevallen dat gemeenten op controleerbare wijze al hun begrotingsposten moeten toelichten. Zo niet, dan werden de legesaanslagen vernietigd.
Dat gaat de Hoge Raad te ver.
De Hoge Raad beslist namelijk dat de gemeente pas nadere inlichtingen over de opbrengsten en de kosten hoeft te geven als de belanghebbende met argumenten heeft gesteld waarom hij twijfelt aan bepaalde posten in de gemeentebegroting.
Van de heffingsambtenaar wordt dan nadere uitleg verlangd. Daarbij zijn de bedragen volgens de gemeentebegroting in beginsel maatgevend, tenzij de gemeente die niet in redelijkheid heeft kunnen ramen.
De Hoge Raad oordeelt in het onderhavige arrest dat Hof Den Bosch op de gemeente Zundert een te zware bewijslast heeft gelegd. De uitspraak is daarom vernietigd.
De zaak is verwezen naar Hof Arnhem-Leeuwarden.
Belastingtijdvak
2008
Instantie
HR
Datum instantie
4 april 2014
Rolnummer
12/02475
ECLI
ECLI:NL:HR:2014:777
bwbid=bwbr0&artikel=229b

X