Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Uit het voorstel van wet:


Artikel XXXI

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:


B.


Aan artikel 47, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel v door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:


w. walstroominstallatie: een installatie aan land met een zelfstandige aansluiting die het mogelijk maakt om schepen die zijn afgemeerd te voorzien van elektriciteit die afkomstig is van een distributienet.
Update 20 oktober 2020

Nota naar aanleiding van het verslag: p. 87-90

Het kabinet wordt mijns inziens terecht nadrukkelijk bevraagd over het nut en de noodzakelijkheid van de introductie van het verlaagd tarief voor walstroominstallaties. Immers, hoe wordt er geborgd dat het voordeel van het verlaagde tarief wordt doorgegeven aan de afnemers van de installatie en niet bij de exploitant blijft hangen. Ook wordt er getwijfeld aan het nut van de regeling omdat scheepsbrandstof zich immers in de fiscale luwte bevindt. Zou het niet beter zijn om te werken met generatorverboden?

Prikkelende vragen derhalve die ook hout snijden. Echter, geldt ook dat het met betrekking tot walstroominstallaties een kip-of-eivraag is. Immers, als er geen walstroominstallaties zijn, zal er geen gebruik van gemaakt kunnen worden. Door de introductie van het verlaagde tarief in combinatie met subsidies voor de aanleg van installaties wordt de businesscase voor de aanleg hiervan verbeterd.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Instantie
MvF
Datum instantie
15 september 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0304
Aflevering
24 september 2020b
Auteur(s)
Martijn Hoffer
Deloitte

Naar de bovenkant van de pagina