Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Bij ordonnantie van 23 december 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een forfaitaire belasting ingevoerd op inrichtingen van toeristisch logies. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting van toeristisch logies of door de eigenaar van het onroerend goed.

De tussenpersonen, voornamelijk elektronische platforms die actief zijn in de sector van toeristisch logies, zijn noch de belasting verschuldigd, noch belast met de inning ervan. Zij dienen daarentegen op straffe van een boete te antwoorden op verzoeken van de belastingdienst om inlichtingen betreffende de inrichtingen van toeristisch logies en de exploitanten ervan, alsmede het aantal overnachtingen en het aantal tijdens het voorbije jaar geëxploiteerde eenheden van logies (hierna: de inlichtingenplicht).

Na de inwerkingtreding van de ordonnantie heeft de belastingdienst Airbnb Ireland verzocht om inlichtingen over de belastingplichtigen voor de forfaitaire toeristenbelasting die gebruikmaken van haar diensten. Aangezien Airbnb weigerde gevolg te geven aan de verzoeken, zijn negen geldboetes van € 10.000 aan Airbnb opgelegd.

Airbnb is het niet eens met de inlichtingenplicht. In het kader van een geding hierover heeft het Grondwettelijk Hof (België) aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ verklaart in antwoord op de vragen voor recht dat de onderhavige inlichtingenplicht geacht moet worden naar haar aard onlosmakelijk verbonden te zijn met de regeling waarvan zij deel uitmaakt, en dus behoort tot het gebied van ‘belastingen’, dat uitdrukkelijk is uitgesloten van de werkingssfeer van Richtlijn 2000/31 (Richtlijn inzake elektronische handel). De inlichtingenplicht is voorts niet in strijd met het verbod van artikel 56 VWEU, aldus het HvJ.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
27 april 2022
Rolnummer
C‑674/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:303
Auteur(s)
Tom Noë
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2022/1290
Aflevering
7 juli 2022
Judoreg
NFB5115
bwbv0001506&artikel=56,bwbv0001506&artikel=56

Naar de bovenkant van de pagina