Direct naar content gaan

Samenvatting

In oktober verscheen het consultatiewetsvoorstel ‘Modernisering personenvennootschappen’ waarin de openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid wordt geïntroduceerd. Gijs Fibbe vindt de non-transparantie van de openbare personenvennootschap voor toepassing van de Wet BB 2021 inconsistent met de fiscale transparantie in de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting en concludeert dat deze leidt tot ongerijmdheden. Om inconsistenties te voorkomen, is het volgens de auteur verder raadzaam dit wetsvoorstel in 2023 gelijktijdig met het wetsvoorstel ‘Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid’ in behandeling te nemen.


Zie ook het artikel van Fred van Horzen in NLF-W 2023/2 waarin hij de gevolgen van het consultatiewetsvoorstel ‘Modernisering personenvennootschappen’ bespreekt voor in Nederland wonende natuurlijke personen en in Nederland gevestigde lichamen.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op 10 oktober 2022 is de consultatie over de beoogde Wet modernisering personenvennootschappen gestart, welke sluit op 10 februari 2023. Deze wet voorziet in een nieuw wettelijk kader voor personenvennootschappen. In het consultatiewetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen een openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid en een stille personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting en dividendbelasting wordt de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid als fiscaal transparant aangemerkt. Dit in tegenstelling tot de behandeling van de openbare personenvennootschap als non-transparant voor toepassing van de overdrachtsbelasting en bronbelasting op renten en royalty’s. Een eerder voorontwerp voor Titel 7.13 BW werd in 2019 ter consultatie voorgelegd. Nadat de Commissie Personenvennootschappen van de Vereniging voor Belastingwetenschap hierop commentaar heeft gegeven in 2021 (hierna: het VBW-Rapport), is eind 2022 het huidige consultatiewetsvoorstel verschenen dat een separaat fiscaal wetsvoorstel en memorie van toelichting kent. Samen met Stevens schreef ik het hoofdstuk over de internationale aspecten in het VBW-Rapport. In deze bijdrage wordt ingegaan op de internationale aspecten van het consultatiewetsvoorstel waarbij ik put uit de aanbevelingen gedaan in het VBW-Rapport.

2. Rechtspersoonlijkheid met eigen karakter

In het consultatiewetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen een openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid en een stille personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap onder firma en de maatschap verdwijnen, in tegenstelling tot de commanditaire vennootschap die wel blijft bestaan (zie voorgesteld artikel 7:800, lid 4, BW). Artikel 7:800, lid 2, BW merkt als een openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid aan een personenvennootschap die op een voor derden duidelijk kenbare wijze onder een door de personenvennootschap gevoerde naam aan het rechtsverkeer deelneemt. In artikel 7:800, lid 3, BW is bepaald dat de stille personenvennootschap een vennootschap is die niet openbaar is. De stille personenvennootschap verkrijgt geen rechtspersoonlijkheid.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Wetsartikelen
Auteur(s)
mr. dr. G.K. Fibbe
Baker Tilly
NLF-nummer
NLF-W 2023/3
Judoreg
NFB5561
Publicatiedatum
22 januari 2023
bwbr0002672&artikel=2&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina