Direct naar content gaan

Samenvatting

Met direct aanpassen wordt beoogd om het voor burgers en bedrijven eenvoudiger te maken om onjuistheden bij de heffing van belasting te herstellen. Ook moet de Belastingdienst de mogelijkheden hebben om efficiënt en effectief het juiste belastingbedrag te kunnen heffen. Bij deze beleidsrichting staan nog verschillende keuzes open. Er is dus nog geen sprake van definitief beleid. Om belangrijke inbreng te ontvangen vanuit de fiscale rechtspraktijk, belangenbehartigers en andere partijen, wordt deze pre-consultatie gestart. Tijdens de pre-consultatie wordt inbreng verzocht op de uitgewerkte beleidsrichting direct aanpassen en een vragendocument.

Een korte samenvatting van de grootste wijzigingen bij direct aanpassen

– Eerst herziening en bij een geschil bezwaar en beroep

Alle berichten na de eerste (definitieve) vaststelling van de belastingschuld, waaronder (digitale) aangiftebiljetten, worden aangemerkt als verzoeken om herziening en niet langer als bezwaar. Herziening vindt op een informele en laagdrempelige wijze plaats. Als een verzoek om herziening wordt afgewezen, is bezwaar en beroep tegen die afwijzing mogelijk.

– Herzieningstermijn voor burgers en bedrijven

Tijdens een herzieningstermijn van drie jaar hebben burgers en bedrijven de mogelijkheid om de belastingaanslag, voldoening of afdracht te laten verminderen. De belastingschuld kan tijdens die drie jaar in beginsel op elke grond worden verminderd naar het juiste belastingbedrag. Met betrekking tot nieuwe jurisprudentie wordt onderzocht welke rechterlijke uitspraken binnen de driejaarstermijn terug kunnen werken. Na de herzieningstermijn van drie jaar kan de belastingheffing niet meer worden verminderd. De mogelijkheid van een ambtshalve vermindering komt te vervallen. Verder kunnen burgers en bedrijven uiteraard ook een verzoek tot herziening indienen dat ziet op een verhoging van de belastingschuld.

– Herzieningstermijn voor de Inspecteur

Bij zowel aanslag- als aangiftebelastingen verkrijgt de Inspecteur een herzieningstermijn van drie jaar na afloop van het belasting- of kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend. Herziening tot een hogere en juiste belastingschuld (herziening ten nadele) kan in beginsel op elke grond. De mogelijkheid van navordering (inclusief de voorwaarden daartoe) en naheffing komt te vervallen. Tegen herziening ten nadele van de belastingplichtige staat bezwaar en beroep open.

– Verlenging herzieningstermijn voor de Inspecteur

Voor de situaties die dat rechtvaardigen, wordt een verlenging van de herzieningstermijn beoogd. Op dit moment wordt gedacht aan een verlenging van vijf jaar, zodat de totale termijn acht jaar is (na afloop van het belasting- of kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend). De termijn zou bijvoorbeeld verlengd kunnen worden in het geval dat het te wijten is aan kwade trouw van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige dat te weinig belasting is geheven of een te hoge teruggaaf is verstrekt.

De sluitingsdatum van deze pre-consultatie is 1 juli 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
10 april 2024
Auteur(s)
E.P. Hageman LLM
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2024/1021
Aflevering
30 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6368
bwbr0002320&artikel=24a,bwbr0002320&artikel=24a,bwbr0002672&artikel=27,bwbr0002672&artikel=27,bwbr0005537&artikel=7:1a,bwbr0005537&artikel=7:1a,bwbr0011353&artikel=9.5,bwbr0011353&artikel=9.5,bwbr0011353&artikel=9.6,bwbr0011353&artikel=9.6

Naar de bovenkant van de pagina