Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

BWF verwerkt en verkoopt in pekel geconserveerde paddenstoelen die als zodanig niet geschikt zijn voor dadelijke consumptie en bestemd zijn voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie.

In de periode tussen 1 januari 2010 en 31 december 2012 beschikte BWF over een vergunning ‘voor het in het vrije verkeer brengen van niet-Uniegoederen uit hoofde van een bijzondere bestemming’, op basis waarvan zij deze goederen tienmaal onder de regeling van schorsing van de douanerechten heeft ingevoerd. BWF is die goederen na deze periode blijven invoeren, zonder evenwel de verlenging van deze vergunning aan te vragen. De bevoegde autoriteit stelde tijdens een belastingcontrole vast dat BWF niet langer in het bezit was van de vereiste vergunning. Daarop diende BWF op 9 januari 2015 een aanvraag in voor verlenging van de vergunning waarover zij tot en met 31 december 2012 beschikte.

De Duitse douaneautoriteit heeft deze aanvraag gedeeltelijk ingewilligd. Zij verleende BWF een nieuwe vergunning met terugwerkende kracht tot de datum waarop de aanvraag werd ingediend, te weten 9 januari 2015.

BWF heeft, onder verwijzing naar een gespannen economische situatie ten gevolge van een lopende sanering, op 22 april 2015 verzocht om de terugwerkende kracht van de nieuwe vergunning uit te breiden tot 1 januari 2013, de datum waarop de geldigheidsduur van de oorspronkelijke vergunning was verstreken. Dit verzoek werd echter afgewezen.

Volgens BWF moet de rechtmatigheid van het besluit van de douaneautoriteit om voor de periode van 1 januari 2013 tot 8 januari 2015 geen vergunning met terugwerkende kracht te verlenen, worden getoetst aan artikel 211 DWU, dat van toepassing is geworden op 1 mei 2016. Maar volgens het HvJ is dat niet het geval.

Voorts verklaart het HvJ voor recht dat de voorwaarden van artikel 294, lid 3, Verordening 2454/93 (Uitvoeringsverordening Communautair Douanewetboek) niet gelden voor de verlening door de douaneautoriteiten van een nieuwe vergunning met terugwerkende kracht voor dezelfde handelingen en goederen als die waarop de oorspronkelijke vergunning betrekking had. Van een schending van dit artikel is derhalve geen sprake.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2010 t/m 2012 en 2015
Instantie
HvJ
Datum instantie
21 oktober 2021
Rolnummer
C‑825/19
ECLI
ECLI:EU:C:2021:869
Auteur(s)
Gooike van Slooten
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2021/2121
Aflevering
11 november 2021
Judoreg
NFB4638
celex32013r0952&artikel=211,celex32013r0952&artikel=211

Naar de bovenkant van de pagina