Direct naar content gaan

Samenvatting

Een belastingplichtige bezat twee verzekeringspolissen, waarvan de eerste (een zuivere lijfrentepolis) onder de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) nog tot aftrek leidde en de andere (een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule) niet omdat deze niet was aangepast aan de voor aftrek gestelde eisen in de Wet IB 2001. De premie inzake de eerste polis was door de verzekeraar aan de Belastingdienst gerenseigneerd, de tweede niet. Hoewel de belastingplichtige de tweede polis niet heeft laten aanpassen, heeft hij ook de premies van deze polis in de aangifte over 2002 in aftrek gebracht. De aanslag is zonder nader onderzoek overeenkomstig de aangifte vastgesteld. Toen de inspecteur ontdekte dat de verzekeringsvoorwaarden van de tweede polis niet waren aangepast aan de voor aftrek gestelde eisen, heeft hij een navorderingsaanslag opgelegd.
Het Hof heeft geoordeeld dat sprake is van een ambtelijk verzuim dat aan navordering in de weg staat.
Volgens de Hoge Raad hoefde het ontbreken van een renseignement nog geen reden voor de inspecteur te zijn om aan de juistheid van de in het aangiftebiljet opgenomen aftrekpost in redelijkheid te twijfelen, indien er voor het ontbreken van een zodanig renseignement ook een andere, niet onwaarschijnlijke verklaring mogelijk was. Dat laatste is het geval omdat de inspecteur wist dat de ontvangen renseignementen van verzekeraars destijds onvolledig waren. De Hoge Raad stelt vast dat er ook verder geen sprake was van enige omstandigheid op grond waarvan de inspecteur moest twijfelen aan de juistheid van de verstrekte gegevens. Het Hof heeft het voorgaande miskend. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de Staatssecretaris derhalve gegrond. De zaak wordt verwezen voor behandeling van de grieven van de belastingplichtige tegen de opgelegde boete.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2002
Instantie
HR
Datum instantie
12 maart 2010
Rolnummer
08.04868
ECLI
ECLI:NL:HR:2010:BL7165
bwbid=bwbr0&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina