Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft opnieuw verzocht om herziening van de arresten van de Hoge Raad van 1 oktober 2021 (20/01396, ECLI:NL:HR:2021:1427) en van 16 september 2022 (21/04162 ECLI:NL:HR:2022:1241). De Hoge Raad wijst de verzoeken echter af.

Voor wat betreft het verzoek om herziening van het arrest van 16 september 2022, waarbij het eerder gedane verzoek om herziening van het arrest van 1 oktober 2021 niet-ontvankelijk is verklaard, heeft het volgende te gelden.

Volgens artikel 29 AWR in samenhang gelezen met artikel 8:119 Awb kan van een arrest van de Hoge Raad als bedoeld in artikel 29e AWR herziening worden gevraagd op grond van feiten of omstandigheden die tot een ander arrest hadden kunnen leiden, als bedoeld in artikel 8:119, lid 1, Awb. Zelfs indien sprake zou zijn van dergelijke feiten of omstandigheden, heeft het daarom geen zin om met een beroep daarop te verzoeken om herziening van een arrest dat is gewezen op een verzoek om herziening. Een dergelijk verzoek moet niet-ontvankelijk worden verklaard (Zie HR 26 februari 2010, 09/02802, ECLI:NL:HR:2010:BL5576, r.o. 2.1).

Voor wat betreft het verzoek om herziening van het arrest van de Hoge Raad van 1 oktober 2021, heeft het volgende te gelden.

Als grond voor herziening van een arrest van de Hoge Raad als bedoeld in artikel 29e AWR kunnen op grond van artikel 29 van die wet in samenhang gelezen met artikel 8:119, lid 1, Awb slechts dienen feiten of omstandigheden die hebben plaatsgevonden vóór dat arrest, die tevens bij de indiener van het verzoekschrift om herziening vóór dat arrest niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en die voorts, waren zij bij de Hoge Raad eerder bekend geweest, tot een ander arrest zouden hebben kunnen leiden.

Het huidige verzoek om herziening behelst geen feiten of omstandigheden als hiervóór bedoeld. Het gaat daarin slechts om feiten of omstandigheden die X vóór het arrest van de Hoge Raad van 1 oktober 2021 reeds bekend waren. Daarom moet het verzoek in zoverre worden afgewezen (Zie HR 26 februari 2010, 09/02802, ECLI:NL:HR:2010:BL5576, r.o. 2.2).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2021-2022
Instantie
HR
Datum instantie
5 oktober 2023
Rolnummer
22/03447
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1388
Auteur(s)
mr. C.M. Bergman
VNG
NLF-nummer
NLF 2023/2346
Aflevering
19 oktober 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6033
bwbr0002320&artikel=29,bwbr0002320&artikel=29,bwbr0002320&artikel=29e,bwbr0002320&artikel=29e,bwbr0005537&artikel=8:119,bwbr0005537&artikel=8:119

Naar de bovenkant van de pagina