Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

A is een vastgoedbeleggingsvennootschap met variabel kapitaal naar Frans recht, die belegt in vastgoed in de eurozone dat aan ondernemingen is verhuurd. A is als alternatieve beleggingsinstelling onderworpen aan het toezicht van de Franse financiële toezichthouder.

A Asset Management SAS, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht, beheert A en neemt alle beslissingen namens A. Beide vennootschappen hebben hun statutaire zetel in Frankrijk en hebben geen vestiging in Finland.

A is in Frankrijk een fiscaal transparante entiteit die niet onderworpen is aan inkomstenbelasting. De beleggers zijn belastingplichtig over de inkomsten uit de opbrengst van hun aandelen in A en uit de verkoop of terugbetaling van die aandelen.

Wegens de inwerkingtreding van een Finse wet op 1 januari 2020 kan A niet langer worden gelijkgesteld met een Fins beleggingsfonds dat is vrijgesteld van inkomstenbelasting, maar is zij belastingplichtig over de inkomsten uit onroerend goed die zij in Finland heeft verworven. De Finse wet maakt een onderscheid tussen enerzijds bij overeenkomst opgerichte beleggingsfondsen en anderzijds bij statuten opgerichte beleggingsfondsen.

In het kader van een geding hierover vraagt de verwijzende rechter zich af of de Finse wet in strijd is met artikel 49, 63 en 65 VWEU. Zij heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ.

Het HvJ verklaart in antwoord op de vraag het volgende voor recht:

Artikel 63 en 65 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale wettelijke regeling die, doordat de vrijstelling voor de huurinkomsten en de winsten op de vervreemding van onroerend goed of aandelen in vennootschappen die eigenaar zijn van onroerend goed daarbij uitsluitend wordt voorbehouden aan rechtens bij overeenkomst opgerichte beleggingsfondsen, een rechtens bij statuten opgerichte niet-ingezeten alternatieve beleggingsinstelling uitsluit van die vrijstelling, hoewel deze laatste in haar lidstaat van vestiging onder een fiscale transparantieregeling valt en in deze laatste lidstaat niet aan inkomstenbelasting is onderworpen.

Conform Conclusie A-G Saugmandsgaard (NLF 2021/2378).

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
HvJ
Datum instantie
7 april 2022
Rolnummer
C‑342/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:276
Auteur(s)
Luc Mengelers
Lubbers, Boer & Douma
NLF-nummer
NLF 2022/0831
Aflevering
28 april 2022
Judoreg
NFB4977
bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=65,bwbv0001506&artikel=65

Naar de bovenkant van de pagina