Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

Samenvatting

In Italië is in de jaren 2010 en 2011 bij de levering van elektriciteit een provinciale accijnstoeslag geheven. Het HvJ heeft echter geoordeeld dat deze toeslag op grond van de Accijnsrichtlijn niet is toegestaan en heeft Italië opgedragen deze regeling ongedaan te maken.

Het Tribunale di Como (Italië) wil van het HvJ weten welk beginsel (louter verticale rechtstreekse werking van richtlijnen, enerzijds, en doeltreffendheidsbeginsel, anderzijds) moet prevaleren wanneer het ene niet kan worden geëerbiedigd zonder het andere op te offeren. Het gaat – kort gezegd – in feite om de vraag of particulieren zich op basis van het VWEU rechtstreeks tot de Staat kunnen wenden voor het terugvorderen van de door hen onrechtmatig betaalde provinciale accijnstoeslag of dat zij hiervoor naar de civiele rechter moeten om van de leverancier de teruggaaf van de onverschuldigd betaalde accijnstoeslag te verkrijgen.

A-G Emiliou geeft het HvJ in overweging om de vragen van het Tribunale di Como als volgt te beantwoorden:

1. Het Unierecht verplicht nationale rechters niet om nationale bepalingen die in strijd zijn met Unierechtelijke bepalingen zonder rechtstreekse werking, buiten toepassing te laten in gedingen tussen particulieren, maar het verhindert nationale rechters ook niet dit te doen, voor zover het nationale recht daarin voorziet. Onvoorwaardelijke en voldoende nauwkeurige bepalingen van een richtlijn kunnen echter worden ingeroepen tegenover privaatrechtelijke organisaties of lichamen wanneer zij onder het gezag of toezicht staan van een overheidsinstantie of wanneer een dergelijke instantie hun een taak van algemeen belang heeft toevertrouwd en hun daartoe een aantal bijzondere bevoegdheden heeft verleend.

2. Het Unierecht verzet zich niet tegen een nationale regeling die een eindafnemer niet toestaat om de staat rechtstreeks om teruggaaf van in strijd met het Unierecht geheven belasting te verzoeken, maar hem enkel de mogelijkheid biedt om dit bedrag terug te vorderen van de aanbieder die de belasting namens de staat heeft geïnd. Indien terugbetaling door de aanbieder echter onmogelijk of buitensporig moeilijk zou blijken, schrijft het doeltreffendheidsbeginsel voor dat de afnemer zijn vordering tot terugbetaling rechtstreeks bij de belastingdienst kan instellen.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Accijnzen
Belastingtijdvak
2010 en 2011
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
16 november 2023
Rolnummer
C-316/22
ECLI
ECLI:EU:C:2023:885
Auteur(s)
mr. G.J. van Slooten
Deloitte
NLF-nummer
NLF 2023/2754
Aflevering
7 december 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6122
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina