Direct naar content gaan

Samenvatting

Y KG exploiteert een installatie voor de winning van biogas uit biomassa. Het gewonnen biogas is in de loop van 2008 gebruikt voor de decentrale opwekking van elektriciteit en warmte. De aldus geproduceerde elektriciteit werd grotendeels verdeeld via het algemene elektriciteitsnet tegen betaling van een vergoeding door de beheerder van het elektriciteitsnet.

De daarbij eveneens opgewekte warmte werd deels gebruikt voor het productieproces en deels via overeenkomsten gratis afgestaan aan ondernemer A voor het drogen van hout en aan B voor het verwarmen van haar aspergevelden.

De belastingautoriteiten zijn uitgegaan van een afname van warmte door A en B om niet. Bij gebreke van een aankoopprijs hebben de belastingautoriteiten de maatstaf van heffing voor deze afname overeenkomstig de Duitse wet berekend volgens de kostprijs en vervolgens de btw-aanslag voor 2008 vastgesteld.

De verwijzende rechter heeft in het kader van een geding hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ antwoordt op de eerste vraag dat artikel 16, eerste alinea, Btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een belastingplichtige de door hem opgewekte warmte om niet afstaat aan andere belastingplichtigen die deze voor hun economische activiteiten aanwenden, dit een onttrekking door deze belastingplichtige aan zijn bedrijf van een goed dat hij om niet verstrekt in de zin van deze bepaling vormt, die kan worden gelijkgesteld met een levering van goederen onder bezwarende titel, en dat het daarbij geen verschil uitmaakt of die andere belastingplichtigen die warmte al dan niet gebruiken voor handelingen die hen recht geven op btw-aftrek.

Artikel 74 Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de kostprijs, in de zin van deze bepaling, niet alleen de directe fabricage- of productiekosten omvat, maar ook de indirect daaraan toerekenbare kosten, zoals de financieringskosten, ongeacht of deze kosten in een eerder stadium met belasting over de toegevoegde waarde zijn belast.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2008
Instantie
HvJ
Datum instantie
25 april 2024
Rolnummer
C-207/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:352
Auteur(s)
M. van Helden MSc
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2024/1173
Aflevering
21 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6395
celex32006l0112&artikel=16,celex32006l0112&artikel=16,celex32006l0112&artikel=74,celex32006l0112&artikel=74

Naar de bovenkant van de pagina