Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De onderhavige procedure heeft betrekking op aan X (belanghebbende) in rekening gebrachte kosten van invordering.

Net als bij de feitelijke instanties treedt A op als gemachtigde van X. Ter zake van deze rechtsbijstand maakt X aanspraak op vergoeding van proceskosten in cassatie. Dit verzoek wordt afgewezen. De Hoge Raad acht niet aannemelijk dat A beroepsmatig rechtsbijstand heeft verleend aan X. Hij neemt hierbij onder meer in aanmerking dat X zelf optreedt als professionele gemachtigde in fiscale procedures.

Ter zitting van Hof Den Haag hebben partijen een compromis bereikt. De Invorderingsambtenaar heeft in overeenstemming met het compromis de openstaande kosten verminderd naar nihil en de toegezegde vergoedingen aan X betaald. X had toegezegd alle daarop betrekking hebbende lopende procedures in te trekken, maar heeft dat niet gedaan.

Het cassatieberoep van X tegen de uitspraak van Hof Den Haag van 3 juli 2020 (19/00770, ECLI:NL:GHDHA:2020:1230) heeft de Hoge Raad op 9 juli 2021 met toepassing van artikel 80a Wet RO niet-ontvankelijk verklaard (HR 9 juli 2021, 20/02511, ECLI:NL:HR:2021:1997). Voordien had het Hof het hoger beroep ter zake van de inmiddels tot nihil teruggebrachte kosten ongegrond verklaard. Tegen deze laatste uitspraak is het onderhavige beroep in cassatie gericht.

De klachten bestrijden niet dat het hierboven genoemde compromis in elk geval na het arrest van 9 juli 2021 uitvoerbaar is geworden. Reeds daarom valt niet in te zien welk belang – afgezien van de proceskosten – nog kan zijn gediend met vernietiging van de thans bestreden uitspraak van het Hof. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep daarom niet-ontvankelijk.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
25 november 2022
Rolnummer
21/04814
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1741
Auteur(s)
mr. N. van den Hoek
Jaeger Advocaten-belastingkundigen
NLF-nummer
NLF 2022/2448
Aflevering
15 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5388
,bwbr0005537&artikel=8:70,bwbr0005537&artikel=8:75&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina