Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is met dagtekening 30 maart 2019 een navorderingsaanslag IB/PVV 2013 opgelegd met vergrijpboete.

X heeft per brief van 24 september 2019 bezwaar gemaakt tegen de navorderingsaanslag. De Inspecteur heeft de brief tevens aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering op de voet van artikel 9.6 Wet IB 2001. In deze zaak gaat het alleen om het verzoek om ambtshalve vermindering. De Inspecteur heeft dit verzoek afgewezen.

Dat is volgens Hof Amsterdam terecht. Het Hof heeft daartoe onder meer geoordeeld dat het verzoek om ambtshalve vermindering is ingediend na afloop van de vijfjaarstermijn als bedoeld in artikel 45aa, onderdeel a, Uitv.reg. IB 2001 en dat aan de vraag of de termijnoverschrijding verschoonbaar is niet wordt toegekomen.

X heeft cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dat ongegrond.

Een verzoek om ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Dit heeft tot gevolg dat het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering binnen deze termijn niet mogelijk is indien die belastingaanslag, zoals in dit geval de navorderingsaanslag, wordt opgelegd na het einde van deze vijfjaarstermijn. Anders dan het middel betoogt, betekent dit niet dat de hiervoor bedoelde termijn in zo’n geval niet geldt.

De Hoge Raad merkt op dat het geval van X verschilt van de situatie die aan de orde was in het arrest van de Hoge Raad van 29 november 2019 (19/02386, ECLI:NL:HR:2019:1871, NLF 2019/2704, met noot van Geradts), waarnaar het middel verwijst. Daarin ging het om een tijdig verzonden verzoek dat als gevolg van een niet voor rekening van X komende omstandigheid na afloop van de vijfjaarstermijn door de Inspecteur was ontvangen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HR
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
22/00198
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1795
Auteur(s)
mr. Y.E.J. Geradts
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/2504
Aflevering
22 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5401
bwbr0012031&artikel=45aa,bwbr0012031&artikel=45aa

Naar de bovenkant van de pagina