Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft op 2 december 2022 de 3 pagina’s tellende nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel ontvangen.

In deze nota reageert de staatssecretaris onder andere op de stelling van de NOB dat de voorgestelde maatregelen inzake de belasting- en invorderingsrente niet bijdragen aan het behalen van de doelen van de regeling. Het kabinet zegt toe dit door de NOB aangedragen onderwerp mee te nemen in het aangekondigde onderzoek naar het belastingrentesysteem dat deze kabinetsperiode zal plaatsvinden. In dit onderzoek wordt het belastingrentesysteem opnieuw bezien, waarbij in het bijzonder wordt gelet op rechtsstatelijkheid en de menselijke maat. Het onderwerp dat de NOB aanbrengt, past hier goed bij.

Verder wordt verduidelijkt hoe de voorgestelde maatregel waarmee de mogelijkheid tot maatwerk in de regeling belastingrente wordt geïntroduceerd, zich verhoudt tot de principiële rechtsoverwegingen inzake dit onderwerp van de Hoge Raad in het arrest van 18 november 2022 (21/00170, ECLI:NL:HR:2022:1673, NLF 2022/2337, met noot van Hageman, in het bijzonder r.o. 3.3.1 en 3.3.2).

Het wetsvoorstel

Dit voorstel wijzigt verschillende fiscale wetten. De wijzigingen zijn zowel inhoudelijk als technisch of redactioneel van aard. Het voorstel bevat de volgende maatregelen:

 • codificatie maatregelen lijfrenten en loonstamrechten;
 • enkele technische verbeteringen in de Wet DB 1965;
 • voor bezwaar vatbare beschikkingen op belastingaanslag voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van belastingaanslag;
 • wettelijke grondslag uitvraag gegevens per inkomstenverhouding (IKV);
 • afschaffing betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting;
 • betalingsvordering lokale belastingen;
 • rentestop naheffingsaanslag;
 • maatwerk belastingrente;
 • versterken rechtsbescherming bij de onderlingoverlegprocedure tussen staten met een belastingverdrag;
 • verlenging en uniformering bepaalde termijnen vereenvoudigd derdenbeslag;
 • tegemoetkoming schrijnende situaties bij verkrijgen nalatenschap;
 • enkele wijzigingen in de Belastingwet BES ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of een schip; en
 • enkele meer technische wijzigingen.

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 november 2022 aangenomen. De Eerste Kamer stemt op 20 december 2022 over dit wetsvoorstel.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingplan 2022
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
36 107
NLF-nummer
NLF 2022/2438
Aflevering
8 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina