Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Slovenské Energetické Strojárne (hierna: SES) heeft, in de hoedanigheid van een in een andere EU-lidstaat gevestigde belastingplichtige, in Hongarije verzocht om teruggaaf van btw. De belastingautoriteit heeft de btw-teruggaafprocedure beëindigd omdat SES de door haar gevraagde inlichtingen niet had verstrekt en de aan het verzoek ten grondslag liggende feiten op basis van de beschikbare informatie niet voldoende nauwkeurig konden worden vastgesteld.

De verwijzende rechter heeft in het kader van een geding hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ verklaart in antwoord op de vragen het volgende voor recht:

Artikel 23, lid 2, eerste alinea, Richtlijn 2008/9 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan het een belastingplichtige die een verzoek om teruggaaf van de btw heeft ingediend niet is toegestaan om in de bezwaarfase bij een hogere belastingautoriteit aanvullende gegevens in de zin van artikel 20 van deze richtlijn te verstrekken die de lagere belastingautoriteit had opgevraagd, maar die de belastingplichtige niet binnen de in artikel 20, lid 2, van die richtlijn bepaalde termijn van een maand aan deze laatste autoriteit heeft verstrekt, aangezien deze termijn geen vervaltermijn is.

Artikel 23 Richtlijn 2008/9 staat niet in de weg aan een nationale regeling op grond waarvan een belastingautoriteit de btw-teruggaafprocedure moet beëindigen wanneer de belastingplichtige de aanvullende gegevens waar die autoriteit overeenkomstig artikel 20 van deze richtlijn om heeft verzocht niet binnen de voorgeschreven termijn heeft verstrekt en het verzoek om teruggaaf van de btw bij gebreke daarvan niet kan worden beoordeeld, op voorwaarde dat het besluit om de procedure te beëindigen te beschouwen is als een besluit tot afwijzing van dat verzoek om teruggaaf in de zin van artikel 23, lid 1, van die richtlijn en dat hiertegen rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld die voldoen aan de vereisten van artikel 23, lid 2, eerste alinea, van die richtlijn.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2020
Instantie
HvJ
Datum instantie
16 mei 2024
Rolnummer
C-746/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:403
Auteur(s)
dr. mr. W.J.C.M. Gelderblom
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2024/1239
Aflevering
28 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6416

Naar de bovenkant van de pagina