Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 2018 op grond van de Participatiewet een uitkering ontvangen van de gemeente Heerenveen van € 15.269.

X heeft in zijn aangifte IB/PVV 2018 een bedrag van € 1.726,24 als kosten in aftrek gebracht op de uitkering. Daarvan heeft in totaal € 743 betrekking op incassokosten en advocaatkosten vanwege het sluiten van een betalingsregeling met een derde. De overige € 983,24 heeft betrekking op telefoonkosten, reiskosten en kosten voor een ondernemingsplan. De Inspecteur heeft de aftrek van deze kosten geweigerd.

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil de door X gevraagde aftrek van het bedrag van € 1.726,24.

Volgens het Hof zijn de incassokosten en advocaatkosten voor het sluiten van een betalingsregeling geen kosten die zijn gemaakt tot verwerving, inning of behoud van de uitkering. Ter zake van de overige kosten oordeelde het Hof dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij die kosten heeft gemaakt.

X komt in cassatie tevergeefs op tegen het oordeel dat de incassokosten en advocaatkosten geen aftrekbare kosten tot verwerving, inning of behoud van de uitkering zijn. Kosten die zijn gemaakt om een betalingsregeling te treffen in verband met een schuld aan een derde zijn niet aan te merken als kosten tot verwerving, inning of behoud van een periodieke uitkering of verstrekking, als bedoeld in artikel 3.108 Wet IB 2001. Dit wordt niet anders als het sluiten van de betalingsregeling met een derde mede tot doel heeft eventuele beslaglegging door de derde, zoals in dit geval op de uitkering, te vermijden of op te heffen.

Voor het overige verklaart de Hoge Raad het cassatieberoep met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond.

Conform Conclusie A-G Niessen (NLF 2022/1185, met noot van Thomas).

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
14 oktober 2022
Rolnummer
21/04086
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1463
Auteur(s)
Edwin Thomas
Tilburg University/Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2022/2079
Aflevering
27 oktober 2022
Judoreg
NFB5287
bwbr0011353&artikel=3.108,bwbr0011353&artikel=3.108

Naar de bovenkant van de pagina