Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ‘Transparantie over inkomsten digitale platformen’ (ook wel DAC7) (36 063) op 30 juni 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Deze nota is als volgt ingedeeld:

 1. Algemeen
  1. Inleiding
   1.1. Algemeen
   1.2. Implementatie richtlijn
  2. OESO Modelregelgeving
  3. Europese regelgeving inzake administratieve samenwerking
   3.1. Rapportageverplichting rapporterende platformexploitanten
   3.2. Het switch off-mechanisme
   3.3. Verkopers en relevante activiteiten
   3.4. Verzamel- en verificatievereisten en rapportageverplichtingen
   3.5. Bevoegdheden van belastingautoriteiten en gegevensbescherming
  4. Uitvoeringsaspecten
  5. Handhaving
 2. Artikelsgewijze toelichting
Over het wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel worden digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze informatie van belang is. Zo wordt voorkomen dat mensen (onbedoeld) belasting kunnen ontwijken via deze platformen.

Met het wetsvoorstel komt er meer transparantie over inkomsten die inwoners van de Europese Unie behalen via de digitale platformen. Dit vermindert de kans dat belastingplichtigen deze inkomsten niet (volledig) opgeven en zorgt daardoor voor een eerlijkere belastingheffing. Ook wordt oneerlijke concurrentie met traditionele (niet-digitale) bedrijven op deze manier tegengegaan. Als iemand bijvoorbeeld via een digitaal platform een huis verhuurt, of als taxichauffeur via een platform diensten aanbiedt, dan moet dit platform in de toekomst informatie hierover – bijvoorbeeld over de behaalde inkomsten – doorgeven aan de Belastingdienst. Een digitaal platform levert de informatie aan bij één EU-lidstaat. Om de belastingautoriteiten van alle EU-lidstaten de informatie te bezorgen die zij nodig hebben om de verschuldigde belastingen correct vast te stellen, wordt deze informatie vervolgens via een centraal beveiligd systeem van de Europese Unie uitgewisseld met de EU-lidstaten die hierbij belang hebben. Naast deze verplichting bevat het wetsvoorstel ook een aantal wijzigingen die niet specifiek gericht zijn op digitale platformen, maar de manier van gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken door meerdere EU-lidstaten en gegevensbescherming bij een datalek.

Met dit wetsvoorstel wordt de EU-richtlijn transparantie inzake inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Ook de andere EU-lidstaten zullen deze richtlijn op vergelijkbare wijze implementeren.

Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2023 in werking, met uitzondering van de nieuwe artikelen 10bis, 10ter en 27a, waarvan de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024 is.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
30 juni 2022
Rolnummer
36 063
Auteur(s)
Lucas de Heer
Netflix
NLF-nummer
NLF 2022/1545
Aflevering
11 augustus 2022
Judoreg
NFB5186

Naar de bovenkant van de pagina