Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Om te waarborgen dat de belasting in een geglobaliseerde wereld consistent en wetmatig wordt geïnd, moeten de belastingdiensten samenwerken. Daarom heeft de Uniewetgever met Richtlijn 2011/16 van 15 februari 2011 (DAC) een rechtsgrondslag voor de samenwerking tussen de belastingdiensten van de lidstaten binnen de EU in het leven geroepen. De richtlijn voorziet met name in grensoverschrijdende uitwisseling van inlichtingen.

Door de Cour administrative (Luxemburg) zijn aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld over de vraag of en onder welke voorwaarden een belastingdienst, in het kader van een uitwisseling van inlichtingen op verzoek, informatie kan opvragen bij een advocaat.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging om de gestelde vragen als volgt te beantwoorden.

 1. Een juridisch advies van een advocatenkantoor in vennootschapsrechtelijke aangelegenheden – bijvoorbeeld met het oog op de oprichting van een investeringsconstructie voor vennootschappen – valt onder de bescherming van het door artikel 7 Handvest gewaarborgde beroepsgeheim van de advocaat.
 2. Een bevel dat de bevoegde fiscale autoriteit uitvaardigt jegens een advocatenkantoor in verband met de uitwisseling van inlichtingen op verzoek, waarbij deze autoriteit mededeling verlangt van grosso modo alle documenten over bepaalde transacties en de betrokkenheid van het advocatenkantoor daarbij, vormt een inmenging in het door artikel 7 Handvest gewaarborgde recht op eerbiediging van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten.
 3. Richtlijn 2011/16 is verenigbaar met artikel 7 en artikel 52, lid 1, Handvest.
 4. De nationaalrechtelijke bepalingen van elke lidstaat kunnen en moeten de voorwaarden, de omvang en de grenzen van de medewerkingsplicht van advocaten als bezitters van informatie bij de toepassing van de uitwisseling van inlichtingen op verzoek overeenkomstig Richtlijn 2011/16 regelen. In dit verband moet het nationale recht de bevoegde autoriteit met name de mogelijkheid bieden om in individuele gevallen een afweging te maken tussen, enerzijds, de doelstellingen van algemeen belang en, anderzijds, de bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat. Aangezien het Luxemburgse recht een dergelijke afweging in belastingzaken niet toestaat, verzet artikel 7 Handvest zich in zoverre tegen de toepassing van het nationale recht.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2022
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
30 mei 2024
Rolnummer
C-432/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:446
Auteur(s)
W. Boei LLM
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2024/1478
Aflevering
25 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6465

Naar de bovenkant van de pagina