Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) woont in de jaren 2012 tot en met 2014 in Thailand. Aan X zijn (navorderings)aanslagen IB/PVV opgelegd omdat hij volgens de Inspecteur winst heeft onttrokken aan coffeeshops in Nederland waarvan X indirect eigenaar is.

De Inspecteur heeft afgeroomde winsten aanvankelijk als row in aanmerking genomen (jaren 2012-2014).

In beroep neemt de Inspecteur primair het standpunt in dat X via SA 4 indirect aanmerkelijkbelanghouder is van de coffeeshops en dat de afgeroomde winsten als reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang moeten worden aangemerkt (hierna: het afroominkomen).

Het afroominkomen betreft een zogenoemde verkapte winstuitkering. Rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat naar algemeen aanvaarde Nederlandse fiscale maatstaven in dit geval geen sprake is van een verkapte winstuitkering van de coffeeshops direct aan X, maar van een verkapte winstuitkering van de coffeeshops aan hun directe aandeelhouders en – uiteindelijk – van een verkapte winstuitkering van SA 4 aan X. X heeft geen aandelen in de coffeeshops, maar aandelen (in vennootschappen die aandelen houden) in SA 4. X trekt het voordeel – het afroominkomen – uit die aandelen.

Het afroominkomen kan volgens de Rechtbank niet worden aangemerkt als reguliere voordelen van X uit aanmerkelijk belang in de coffeeshops. In termen van reguliere voordelen wordt het afroominkomen van X getrokken uit de aandelen in SA 4. Nu deze vennootschap niet in Nederland is gevestigd, is dit inkomen niet op grond van artikel 7.5 Wet IB 2001 in Nederland belast.

Dit leidt ertoe dat de aan X opgelegde (navorderings)aanslagen worden vernietigd. De Inspecteur heeft weliswaar nog een subsidiair standpunt ingenomen, maar dat standpunt is ingenomen voor het zich hier niet voordoende geval dat geen sprake is van – kort gezegd – afroominkomen.