Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In dit verzoek om een prejudiciële beslissing van de Administrativen sad Veliko Tarnovo (bestuursrechter in eerste aanleg Veliko Tarnovo, Bulgarije) wordt een bekende bevoegdheidskwestie opnieuw aan de orde gesteld in een nieuwe gedaante. Vormt de in het algemene belastingrecht geregelde hoofdelijke aansprakelijkheid van een natuurlijk persoon (die zelf geen btw-plichtige is) voor belastingschulden en rente van een andere (rechts)persoon een uitvoering van het Unierecht waarvoor de Btw-richtlijn of ander Unierecht regels zou kunnen bevatten? Of is de hoofdelijke aansprakelijkheid van een persoon die er oorzakelijk toe heeft bijgedragen dat een andere (rechts)persoon niet tijdig zijn belastingverplichting heeft kunnen nakomen, een zuiver nationale procedureregel om de belastingopbrengsten veilig te stellen, die door het Unierecht onverlet wordt gelaten? MC, de persoon in kwestie, heeft als lid van het bestuur van een vennootschap zijn salaris kennelijk op ongepaste wijze verhoogd en aldus de vennootschap vermogensbestanddelen ontnomen.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

De algemene hoofdelijke aansprakelijkheid van een orgaan van een vennootschap (die een niet-belastingplichtige in de zin van de Btw-richtlijn is) voor een gedraging die deze vennootschap schade berokkent (in casu de toekenning van een ongepast hoog salaris) en die causaal in verband staat met de niet-betaling van opeisbare belastingschulden van de vennootschap, valt niet onder de Btw-richtlijn en valt niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht. Derhalve is het Hof niet bevoegd om de prejudiciële vragen te beantwoorden.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2014
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
2 juni 2022
Rolnummer
C-1/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:435
Auteur(s)
Albert Bomer
Vrije Universiteit/Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2022/1193
Aflevering
23 juni 2022
Judoreg
NFB5080

X