Direct naar content gaan

Samenvatting

X BV is op 1 december 1994 feitelijk verplaatst naar Curaçao. De activiteit van X BV bestaat uit het uitvoeren van een pensioenverplichting ten behoeve van haar enig aandeelhouder.
Op 1 januari 2009 is de feitelijke leiding van X BV terug verplaatst naar Nederland, waardoor zij onbeperkt binnenlands belastingplichtig is geworden. De immigratie leidde tot een kort boekjaar 1 januari - 1 maart 2009.
De Inspecteur heeft een belaste vrijval van € 350.000 van de pensioenverplichting aangenomen (het verschil tussen de WEV op 1 januari 2009 en de ex art. 3.29 Wet IB 2001 en art. 8(6) Wet Vpb verplicht lagere waardering per 28 februari 2009).
Hof Arnhem-Leeuwarden achtte de belaste vrijval onterecht. Volgens het Hof was het niet de bedoeling van de wetgever dat aan het einde van het eerste boekjaar een belaste vrijval zou plaatsvinden.
De Staatssecretaris van Financiën heeft daarop cassatieberoep ingesteld.
Hij betoogt dat het Hof de genoemde bepalingen ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten bij de waardering van de pensioenvoorziening in de eindbalans van het onderhavige jaar.
De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep gegrond.
Volgens de Hoge Raad is er geen grond om de wettelijke waarderingsregels voor pensioenverplichtingen in dit geval buiten toepassing te laten (vgl. Hoge Raad van 16 oktober 2015, nr. 13/04121, ECLI:NL:HR:2015:3082).
Dan komt het beroep van X BV op artikel 63 VwEU (vrijheid van kapitaalverkeer) aan bod. Het Hof was daaraan niet toegekomen.
Dit beroep slaagt echter niet. De Hoge Raad verwijst hierbij naar de conclusie van A-G Wattel (onderdelen 10.7 en 10.8).
De Hoge Raad doet de zaak af en stelt de belaste gedeeltelijke vrijval van de pensioenvoorziening vast op € 350.000.
Conform A-G Wattel.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2009
Instantie
HR
Datum instantie
18 december 2015
Rolnummer
14/06531
ECLI
ECLI:NL:HR:2015:3605
entry not found in index,bwbr0002672&artikel=8&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.29

Naar de bovenkant van de pagina