Direct naar content gaan

Samenvatting

De belastingrenteregeling verkeert momenteel in zwaar weer. Nadat eerder al werd geoordeeld dat belastingplichtigen vertrouwen konden ontlenen aan beleid van de Belastingdienst dat geen belastingrente in rekening zou worden gebracht over de periode waarin de fiscus reeds over het verschuldigde belastingbedrag beschikte, heeft de Hoge Raad recent geoordeeld dat renteberekening in die gevallen überhaupt niet is toegestaan. Ook is opnieuw tumult ontstaan over de hoogte van de rentepercentages. In dit artikel geeft Eddo Hageman zijn visie op deze ontwikkelingen.

NLF-W artikel

1. Inleiding

De systematiek van de belastingrente brengt mee dat zich gevallen kunnen voordoen waarin volgens de wettekst rente in rekening wordt gebracht over een periode waarin de Belastingdienst geen rentenadeel heeft geleden, bijvoorbeeld bij wisselende hoogtes van voorlopige aanslagen (‘jojo-gevallen’). Uit een in 2018 gehouden evaluatie van de belastingrenteregeling bleek nog dat de wetgever niet van plan was om de wetssystematiek te wijzigen. Volgens de staatssecretaris strookte deze met de verzuimgedachte die aan de belastingrenteregeling ten grondslag ligt. Bovendien zou aanpassing grote uitvoeringsgevolgen voor de Belastingdienst meebrengen.

Inmiddels is het speelveld echter drastisch gewijzigd. Eerst kwam in het voorjaar van 2022 dan toch de erkenning van de staatssecretaris dat de systematiek van de belastingrenteregeling soms erg onredelijk uitwerkt. Daarom voorziet de Fiscale verzamelwet 2023 in een discretionaire verminderingsbevoegdheid voor de Inspecteur om in rekening gebrachte belastingrente evenredig te verminderen voor zover blijkt dat de verschuldigde belasting reeds is geheven, dan wel op aangifte is voldaan of afgedragen. Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 30ia AWR en per 1 januari 2023 in werking getreden.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Wetsartikelen
Auteur(s)
E.P. Hageman LLM
Deloitte / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF-W 2023/13
Judoreg
NFB5688
Publicatiedatum
2 april 2023
bwbr0002320&artikel=30ia

Naar de bovenkant van de pagina