Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X1 en X2 (belanghebbenden) zijn erfpachtrechten uitgegeven op grond met opstallen door de gemeente Amsterdam. Zij hebben bezwaar gemaakt tegen hun voldoening van overdrachtsbelasting op de verkrijging van die erfpachtrechten. De notariële akten en de daarin geïncorporeerde erfpachtovereenkomsten vermelden dat de jaarlijkse canon € 83.650 bedraagt in de zaak van X1 (€ 76.480 in de zaak van X2). De canon is gebaseerd op 2,39% van een erfpachtgrondwaarde ad € 3.500.000 (€ 3.200.000). Op grond van de van toepassing verklaarde Algemene bepalingen en het Grondprijsbeleid van de gemeente waren de belanghebbenden, gegeven de commerciële bestemming van de erfpachtrechten, echter verplicht om de canon vooraf ineens af te kopen voor de erfpachtgrondwaarde ad € 3.500.000 (€ 3.200.000).

In geschil is de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting. De Inspecteur gaat op basis van artikel 9 Wet BRV uit van de tegenprestatie, te weten de afkoopsom ad € 3.500.000 (€ 3.200.000).

X1 en X2 menen dat de heffingsgrondslag € 1.422.050 (€ 1.300.160) bedraagt, namelijk 17 maal de jaarlijkse canon ad € 83.650 (€ 76.480), zoals bepaald in de canon-kapitaliseringsregel in artikel 11, lid 1 en 3, Wet BRV juncto artikel 2 Uitv.besl. BRV en onderdeel c van de Bijlage bij het Uitv.besl. BRV.

Rechtbank Noord-Holland en Hof Amsterdam hebben het beroep en het hoger beroep echter ongegrond verklaard.

X1 en X2 hebben tegen het oordeel van het Hof cassatieberoep ingesteld, maar A-G Wattel geeft de Hoge Raad in overweging om dit ongegrond te verklaren.

Bij de uitleg van de relevante documenten komt men, zoals het Hof heeft vastgesteld, niet toe aan toepassing van artikel 11 Wet BRV jo. artikel 2 Uitv.besl. BRV. Als een canonvrije erfpacht is gevestigd, is er immers geen canon, zodat artikel 11, lid 1, Wet BRV niet kan aangrijpen: die bepaling geldt alleen als wél een canon is overeengekomen, maar daarvan is in casu geen sprake. 

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2017
Instantie
A-G
Datum instantie
10 oktober 2022
Rolnummer
22/00698
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:916
Auteur(s)
mr. dr. Y.E. Gassler MRE
Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF 2022/2335
Aflevering
1 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5361
bwbr0002740&artikel=11,bwbr0002740&artikel=11,bwbr0002740&artikel=9,bwbr0002740&artikel=9,bwbr0002770&artikel=2,bwbr0002770&artikel=2

Naar de bovenkant van de pagina