Direct naar content gaan
}

Samenvatting

Deze zaak gaat over de situatie waarin de Heffingsambtenaar een nog niet onherroepelijk vaststaande WOZ-waarde ambtshalve vermindert na telefonisch contact met X (belanghebbende), X daarna een bezwaarprocedure start waarbij hij kosten maakt en de Heffingsambtenaar bij uitspraak op bezwaar de WOZ-waarde niet verder verlaagt. De vraag is of in zo’n situatie recht bestaat op een kostenvergoeding voor de bezwaarfase.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft het betoog verworpen dat de Heffingsambtenaar niet bevoegd was tot ambtshalve vermindering. Het Hof heeft verder geoordeeld dat aangezien het bestreden besluit als bedoeld in artikel 7:15 Awb de WOZ-beschikking is na de ambtshalve vermindering, en dat besluit niet is herroepen, er geen recht bestaat op een kostenvergoeding voor bezwaar. Het Hof acht het beroep niettemin gegrond omdat de uitspraak op bezwaar een dictumfout bevat. Omdat het beroep slechts om een procedurele reden gegrond is, hanteert het Hof een wegingsfactor 0,25 voor de zaakzwaarte bij de proceskostenvergoeding voor beroep.

X heeft met drie middelen cassatieberoep ingesteld.

Voor zover X opkomt tegen het oordeel van het Hof dat de Heffingsambtenaar bevoegd is een bij beschikking vastgestelde WOZ-waarde ambtshalve te verminderen, falen de klachten.

Het Hof heeft in casu ook terecht geoordeeld dat de behandeling van het bezwaar niet heeft geleid tot herroeping van de WOZ-beschikking wegens een aan de Heffingsambtenaar te wijten onrechtmatigheid als bedoeld in artikel 7:15, lid 2, Awb.

Ook de klacht tegen de door het Hof toegepaste wegingsfactor 0,25 faalt.

De Hoge Raad verwerpt alle aangevoerde middelen en verklaart het cassatieberoep ongegrond.

Conform Conclusie A-G Pauwels (NLF 2023/0863, met noot van Roosendaal).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HR
Datum instantie
7 juli 2023
Rolnummer
22/01074
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:1056
Auteur(s)
mr. T.H.A. Noë
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2023/1601
Aflevering
20 juli 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5889
bwbr0005537&artikel=7:15,bwbr0005537&artikel=8:75&lid=1,bwbr0007119&artikel=30,bwbr0005537&artikel=7:15,bwbr0007119&artikel=30

Naar de bovenkant van de pagina