Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De gemachtigde van X (belanghebbende) meent dat panden ten onrechte tot het ondernemingsvermogen zijn gerekend en met toepassing van de foutenleer alsnog tot het privévermogen van X moeten worden gerekend. Vooroverleg met de Inspecteur heeft echter niet tot een eensluidend standpunt geleid.

Bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV 2018 heeft de Inspecteur het standpunt dat de onroerende zaken tot het privévermogen behoren niet gevolgd. X heeft bezwaar gemaakt, maar dat is niet-ontvankelijk verklaard omdat het bezwaar niet kan leiden tot vermindering van de aanslag.

X heeft beroep ingesteld.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het bezwaar tegen de aanslag ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard. Het rechtsmiddel van bezwaar bood immers de mogelijkheid dat de aanslag lager zou kunnen worden vastgesteld dan de Inspecteur had gedaan. Het bezwaar had echter wel ongegrond moeten worden verklaard, omdat een bezwaar alleen kan strekken tot verlaging van de bestreden aanslag. De uitspraak op bezwaar bevat dus een verkeerd dictum.

Zowel ongegrondverklaring als niet-ontvankelijkverklaring staan in casu in de weg aan toekenning van een schadevergoeding of vergoeding van de kosten van bezwaar. De Rechtbank vernietigt de uitspraak op bezwaar daarom niet (en past artikel 8:72, lid 3, onderdeel a, Awb, dat dwingt tot vernietiging van het besluit en gegrondverklaring van het beroep, niet toe), maar laat de uitspraak op bezwaar in stand (zie HR 8 juli 2022, 21/04695, ECLI:NL:HR:2022:1033, NLF 2022/1336, met noot van Kossen).

De Rechtbank verklaart het beroep ongegrond omdat het slechts kan strekken tot verlaging van de aanslag. De relevante gevolgen voor de belastingheffing doen zich pas in een later jaar voor, aldus de Rechtbank.

Voor een schadevergoeding wegens benadeling in het vooroverleg acht de Rechtbank geen plaats. Er is geen aanleiding te oordelen dat de Inspecteur onrechtmatig of onzorgvuldig heeft gehandeld jegens X.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
9 maart 2023
Rolnummer
22/969
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:1361
NLF-nummer
NLF 2023/0622
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0005537&artikel=8:72&lid=3,bwbr0005537&artikel=8:72&lid=3

Naar de bovenkant van de pagina