Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(100)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(10)

X (belanghebbende) en haar echtgenoot waren in de jaren 2007 tot en met 2017 fiscaal partners. Aan X en haar partner zijn navorderingsaanslagen IB/PVV en vergrijpboetes opgelegd omdat het buitenlands vermogen van de partner niet in de aangiften is vermeld.

In deze procedure zijn de aan X opgelegde vergrijpboetes in geschil van 50% over de jaren 2007 en 2008 en van 150% over de volgende jaren.

In de (digitale) aangiften wordt uitdrukkelijk gevraagd naar buitenlands vermogen van de belastingplichtige, X dus, en haar partner. X heeft die rubrieken niet ingevuld bij het doen van aangifte. Zij heeft niet toegelicht waarom zij dat niet heeft gedaan. Daar staat echter tegenover dat de Inspecteur geen feiten heeft gesteld, laat staan doen blijken, waaruit buiten redelijke twijfel volgt dat X – zelfs maar bij benadering – op de hoogte was van de omvang van het buitenlandse vermogen van de partner. Zelfs als Rechtbank Gelderland zou oordelen dat aannemelijk is dat X op de hoogte was van het bestaan van buitenlands vermogen, volgt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat dit niet voldoende is, omdat de desbetreffende feiten en omstandigheden overtuigend moeten worden aangetoond. De Rechtbank verwijst hierbij naar het arrest HR 8 april 2022 (ECLI:NL:HR:2022:526, NLF 2022/0829, met noot van Berns). De Inspecteur heeft hiervoor onvoldoende gesteld. Hij heeft noch voorwaardelijke opzet, noch grove schuld aannemelijk gemaakt, oordeelt de Rechtbank.

De vergrijpboetes worden vernietigd. Het beroep is gegrond. Het beroep is ook gegrond omdat X recht heeft op een dwangsom. De Inspecteur heeft niet tijdig op de bezwaren beslist.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2007-2017
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
6 mei 2022
Rolnummer
21/1057; 21/1058; 21/1059; 21/1060; 21/1063; 21/1066; 21/1067; 21/1068; 21/1069; 21/1070; 21/1071
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:2290
NLF-nummer
NLF 2022/1218
Aflevering
23 juni 2022
bwbr0002320&artikel=67e,bwbr0002320&artikel=67e

X