Direct naar content gaan

Samenvatting

Naar aanleiding van het eerdere kennisgroepstandpunt ‘Giftenaftrek - funding eigen ANBI vanuit eigen onderneming (MVO)’, KG:011:2022:12 is de vraag opgekomen hoe de gift van een bv aan een anbi kan kwalificeren als de aandeelhouder van de bv een vereniging is. De feiten van de casus zijn als volgt:

Een bv doet jaarlijks een gift aan een anbi. De aandeelhouder van de bv is een vereniging. De leden van de vereniging zijn onafhankelijke derden van elkaar en de leden van de vereniging zijn onafhankelijk van de anbi. De jaarlijkse giften van de bv sluiten aan bij de statutaire doelstelling van de vereniging. De bv heeft een eigen MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Vraag

Kunnen de giften van een bv aan een anbi, waarbij de aandeelhouder van de bv een vereniging is, onder omstandigheden worden aangemerkt als onzakelijke uitgaven en niet aftrekbaar zijn? En zo ja, kan de goedkeuring van het Besluit giftenaftrek of uitdeling van 31 oktober 2016 (BLKB2016/152, NLF 2016/0577, met noot van De Wijkersloot-Lhoëst) van toepassing zijn, zodat de giften alsnog (gemaximeerd) aftrekbaar zijn?

Antwoord

Ja. Ook deze giften moeten feitelijk worden getoetst op eventuele onzakelijkheid met inachtneming van het zogenoemde Renpaarden-arrest (HR 14 juni 2002, 36.453, ECLI:NL:HR:2002:AB2865). Deze (on)zakelijkheidstoets brengt mee dat moet worden beoordeeld of, en zo ja, in hoeverre de giften van de bv worden gedaan uit aandeelhoudersmotieven. Als de gift op grond van het aandeelhoudersmotief wordt aangemerkt als een onzakelijke en dus niet aftrekbare uitgave en er wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 16 Wet VpB 1969, dan is de goedkeuring van het besluit van toepassing. In dat geval is de gift aftrekbaar tot het genoemde bedrag in artikel 16 Wet VpB 1969 en wordt het meerdere aangemerkt als een uitdeling.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
9 november 2023
Rolnummer
KG:011:2023:13
NLF-nummer
NLF 2023/2559
Aflevering
16 november 2023
bwbr0002672&artikel=16,bwbr0002672&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina