Direct naar content gaan

Samenvatting

Albert Bomer en Menno Griffioen hebben eerder in NLF-W 2022/3 aandacht besteed aan de introductie van allerlei digitale btw-rapportageverplichtingen door de lidstaten, de versteviging van de gegevensuitwisseling en samenwerking tussen lidstaten en de beschikbaarheid van zogenoemde contradata (DAC7 en CESOP). In dit vervolgartikel gaan zij nader in op de rechtsbescherming die het Unierecht belastingplichtigen biedt. Zij kijken daarbij naar de bevoegdheden die de lidstaten hebben en gaan na of het Unierecht van toepassing is. Vervolgens komt de vraag aan de orde of het evenredigheidsbeginsel en de fiscale neutraliteit een vangnet bieden om de rechtsbescherming voldoende te borgen.


De auteurs schrijven dit artikel op persoonlijke titel.

NLF-W artikel

1. Inleiding

In ons vorige artikel (hierna: deel 1) hebben wij behandeld dat de lidstaten diverse digitale rapportageverplichtingen (e-reporting) invoeren voor de btw en dat tot op dit moment geen EU-harmonisatie heeft plaatsgevonden. Verder is aan de orde gekomen, dat als de verschillende initiatieven van de Europese Commissie (EC) op een rijtje worden gezet, het zo lijkt te zijn dat de focus wordt verlegd naar het harmoniseren en introduceren van allerlei rapportageverplichtingen en niet zo zeer het harmoniseren van de materiële btw-regels. De inzet lijkt steeds meer te zijn, dat als een belastingplichtige nationaal zijn btw-verplichtingen digitaal voor alle lidstaten kan regelen, het voor de Uniewetgever voldoende is. De introductie van het bestemmingslandbeginsel in samenhang met de mogelijkheid om de btw-verplichtingen af te handelen via de One-Stop Shop (OSS) maakt dit mogelijk. In deel 1 hebben wij deze ontwikkeling behandeld vanuit het perspectief van de Europese belastingdiensten. In dit vervolgartikel zullen wij de ontwikkelingen vooral bespreken vanuit het perspectief van belastingplichtigen, waarbij de rechtsbescherming centraal zal staan.

De vraag die opkomt, is of het Unierecht rechtsbescherming biedt tegen allerlei fricties, zoals deze in deel 1 (paragraaf 4.4) zijn beschreven. Voordat wij aan deze vraag toekomen, moet eerst worden nagegaan of het Unierecht wel van toepassing is (paragraaf 2). Dat is niet vanzelfsprekend nu de nationale rapportageverplichtingen niet zijn gebaseerd op Unierechtelijke regelgeving.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Auteur(s)
prof. dr. A.H. Bomer
Vrije Universiteit/Tilburg University
mr. M.A. Griffioen
Nyenrode Business Universiteit / Belastingdienst
NLF-nummer
NLF-W 2022/20
Judoreg
NFB5089
Publicatiedatum
27 juni 2022
bwbv0001506&artikel=4,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=21,celex32006l0112&artikel=218,celex32006l0112&artikel=242,celex32006l0112&artikel=250,celex32006l0112&artikel=262,celex32006l0112&artikel=273,celex32006l0112&artikel=288,celex32006l0112&artikel=395

Naar de bovenkant van de pagina