Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze BPM-zaak heeft Hof Arnhem-Leeuwarden vanwege de gegrondverklaring van het hoger beroep de Inspecteur op de voet van artikel 8:75 Awb veroordeeld in de kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand die X heeft gemaakt voor de behandeling van het hoger beroep. Het Hof heeft geen aanleiding gezien om de beslissing van de Rechtbank over de hoogte van de vergoeding van proceskosten voor het beroep te vernietigen.

Voor zover X in cassatie opkomt tegen de beslissing van het Hof over de proceskostenvergoeding voor het hoger beroep, verklaart de Hoge Raad het gegrond door te verwijzen naar r.o. 5.2 tot en met 5.8 van het arrest van 27 mei 2022 (21/02977, ECLI:NL:HR:2022:752). De proceskosten moeten worden berekend naar de waarde per punt zoals deze ten tijde van het wijzen van dit arrest geldt, dat wil zeggen naar een waarde per punt van € 759.

De stelling dat het Hof ook de beslissing van de Rechtbank omtrent de vergoeding van kosten voor het beroep had moeten herzien, wordt door de Hoge Raad verworpen.

De omstandigheid dat een Hof een uitspraak van een Rechtbank heeft vernietigd, brengt op zich niet mee dat het Hof de terecht en naar de juiste tarieven door die Rechtbank toegekende vergoeding van de kosten van door een derde verleende rechtsbijstand moet wijzigen naar de tarieven die gelden ten tijde van de uitspraak van het Hof. Dit is slechts anders indien het Hof zelf de vergoeding van de kosten van door een derde in een eerdere fase van de procedure verleende rechtsbijstand (opnieuw) moet vaststellen omdat de uitkomst van het hoger beroep meebrengt dat voor de fase van beroep alsnog een vergoeding moet worden gegeven dan wel dat de vergoeding van proceskosten voor de fase van beroep onjuist is berekend.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
14 oktober 2022
Rolnummer
21/04379
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1442
Auteur(s)
mr. drs. M.T.M. Hennevelt
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF 2022/2021
Aflevering
20 oktober 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5278
bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0005537&artikel=8:75&lid=1,bwbr0005537&artikel=8:75

Naar de bovenkant van de pagina