Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is 100% aandeelhouder van Beheer (bv). Deze vennootschap was 100% aandeelhouder van B (bv), C (bv) en D (bv). B en D zijn onroerendezaaklichamen in de zin van artikel 4 Wet BRV. X heeft in verband met een voorgenomen aandelenfusie op 9 oktober 2017 een verzoek gedaan aan de Inspecteur om vooraf zekerheid te verkrijgen dat sprake is van een aandelenfusie in de zin van artikel 3.55 Wet IB 2001. X heeft in dit verzoek aangegeven dat hij overweegt over te gaan tot de verkoop van het gehele concern. Het voorstel is als volgt: X richt een nieuwe topholding op, E (bv). De aandelen Beheer worden ingebracht in E tegen uitreiking van aandelen E. Vervolgens worden de aandelen in Beheer verkocht, inclusief alle deelnemingen. De Inspecteur heeft het verzoek afgewezen. In geschil is of dat terecht is.

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de voorgenomen fusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.

Hof Arnhem-Leeuwarden acht door de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat aan de voorgenomen aandelenfusie geen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Het is dan aan X om het tegendeel aannemelijk te maken (artikel 3.55, lid 4, Wet IB 2001). Hij slaagt hierin niet. De voorgenomen aandelenfusie is enkel gericht op het uitstellen van een acute heffing van inkomstenbelasting, en heeft daarmee een volstrekt overheersend anti-fiscaal motief. Toepassing van de faciliteit van artikel 3.55 Wet IB 2001 zou leiden tot een zodanig uitstellen van belasting dat strijd ontstaat met doel en strekking van de Fusierichtlijn. Het Hof verwerpt het standpunt van X dat het uitstellen van belasting niet onder de term belastingontwijking te rangschikken valt (vgl. HR 29 juni 2012, 10/00807, ECLI:NL:HR:2012:BP6629).

De Hoge Raad heeft op 7 juli 2023 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO (21/00845)

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
26 januari 2021
Rolnummer
20/00557
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:763
Auteur(s)
mr. A.H.E. Bruin
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2021/0475
Aflevering
4 maart 2021
Judoregnummer
JCDI:NFB4159
bwbr0011353&artikel=3.55,bwbr0011353&artikel=3.55

Naar de bovenkant van de pagina