Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft te laat bezwaar gemaakt en heeft eveneens te laat beroep ingesteld tegen de aanslag IB/PVV 2017. Op de vraag van Rechtbank Noord-Holland wat hiervan de redenen zijn geweest, heeft X geantwoord dat het bezwaar te laat is ingediend vanwege de geboorte van zijn eerste kind en over het te laat indienen van het beroep is onder meer het volgende te lezen: 'In de maand november heb ik ongeveer 3-4 weken niet gewerkt (…) vanwege corona' en 'ik lag daarbij grotendeels op bed.'

De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en bij daartoe strekkende beslissing een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag afgewezen.

In geschil is of het beroep ontvankelijk is en, zo ja, of het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard en zo nee, of het aangegeven verlies terecht niet in aanmerking is genomen door de Inspecteur.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het beroep verwijst de Rechtbank naar HR 18 november 2016, 16/02080, ECLI:NL:HR:2016:2599, NLF 2016/0581, met noot van Berns, waarin de Hoge Raad het volgende heeft geoordeeld:

‘Een tegen het einde van de beroepstermijn opgetreden ziekte kan grond opleveren een te laat verzonden beroepschrift ontvankelijk te achten. Van een belanghebbende kan immers niet verlangd worden dat hij, met het oog op de mogelijkheid van een dergelijke ziekte, reeds enige tijd voor het verstrijken van de termijn beroep instelt.’ Het beroep is daarom ontvankelijk, oordeelt de Rechtbank.

Voor wat betreft het bezwaar stelt de Rechtbank dat het bezwaarschrift vijf maanden te laat is ingediend zonder dat daarvoor een verschoonbare reden is gegeven. Het bezwaar is derhalve terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Voorts oordeelt de Rechtbank dat de Inspecteur het aangegeven verlies terecht niet in aanmerking heeft genomen omdat er geen sprake is van een bron van inkomen.

Al met al verklaart de Rechtbank het beroep tegen de uitspraak op bezwaar ongegrond en het rechtstreekse beroep tegen de beslissing op het verzoek eveneens ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum instantie
9 maart 2023
Rolnummer
21/6921
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:1360
NLF-nummer
NLF 2023/0636
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0002320&artikel=26c,bwbr0002320&artikel=26c,bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=6:11,bwbr0005537&artikel=6:7,bwbr0005537&artikel=6:7,bwbr0005537&artikel=6:9,bwbr0005537&artikel=6:9

Naar de bovenkant van de pagina