Direct naar content gaan

Samenvatting

Militairen hebben onder voorwaarden recht op een militair invaliditeitspensioen (hierna: MIP). Dit is het geval als sprake is van invaliditeit van 10% of hoger door een dienstongeval. Het MIP komt pas na ontslag van de militair tot uitbetaling.

Militairen met recht op een MIP kunnen in aanmerking komen voor een bijzondere invaliditeitsverhoging (hierna: BIV). Ook gewezen dienstplichtigen en reservisten hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een BIV. Een BIV is een maandelijkse forfaitaire vergoeding. Of de militair in aanmerking komt voor een BIV hangt af van de mate van invaliditeit en de ontslagdatum. Er gelden namelijk, afhankelijk van de ontslagdatum, verschillende minimum invaliditeitspercentages. De hoogte van de vergoeding neemt toe naarmate de militair meer invalide is.

Vraag

Vormt een BIV belast loon in de zin van artikel 10 Wet LB 1964?

Antwoord

Nee. Op basis van de (toelichting op de) regeling zijn er onvoldoende argumenten om te onderbouwen dat de BIV meer bedraagt dan datgene waar de werkgever toe verplicht is op grond van zijn aansprakelijkheid. De BIV vormt wel een belaste periodieke uitkering voor de inkomstenbelasting. Met de invoering van artikel 11, lid 1, onderdeel aa, Uitv.besl. LB 1965 is geregeld dat de inhoudingsplichtige op het moment van uitbetaling van de uitkeringen daarop loonheffing moet inhouden.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
6 februari 2024
Rolnummer
KG:204:2024:5
NLF-nummer
NLF 2024/0402
Aflevering
13 februari 2024
bwbr0002471&artikel=10,bwbr0002471&artikel=10,bwbr0002489&artikel=11,bwbr0002489&artikel=11,bwbr0011353&artikel=3.1,bwbr0011353&artikel=3.1,bwbr0011353&artikel=3.100,bwbr0011353&artikel=3.100

Naar de bovenkant van de pagina